Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

WANGUN KECAP

wangun kecap dina basa Sunda bisa dititena di handap

Kecap salancar nya éta kecap anu diwangun ku hiji morfém dasar bébas, anus ok disebut leksem salancar, tanpaparobahan nanaon.

Kecap rundayan nya éta kecapanu diwangun ku cara ngawuwuhkeun rarngkén (afiks) kana wangun dasarna. Aya rarangkén hareup (infiks), tengah (konfiks), tukang (sufiks), barung (konfiks),  sarta bareng (ambiks). Sangkan leuwih écés , bisa ditingali dina table ieu di handaP

Baca lebih lanjut

2 Desember 2011 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar