Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

panata acara

PANATA ACARA

1. Bubuka

Meletékna srangéngé dipapag ku ricitna sora manuk nu patémbalan jeung papada baturna. Ngeclakna cai ibun tina dangdaunan nu maseuhan  alam dunya. Samméhna sora hayam jago kongkorongok disambung ku sora suci nu ngagero sadaya manusa pikeun babakti kanu maha suci. Mungguh éndah alam dunya. Subhanalloh…  hatur nuhun gusti.. Tos teu kaetang nikmat ti gusti anu parantos ku uarng katampi, moal kaétang.Sadaya puja puji mung kagungan mantenna, mung payus kasanggakeun ka gusti nu maha suci Alloh SWT. Solawat sinareng salam mugia salawasna ngocor ngaolontor ka jungjunan uran sadaya, kangjeng nabi Muhamad SAW.

Bapa…. Anu ku sim kuring di pi hormat…

2. Ngahturkeun nuhun ka hadirin

Salaku panata acara sim kuring ngahaturkeun wilujeng sumping ka para tamu uleman, utamina bapa….. bpa ….., bapa/ibu……, ogé teu hilap ka ibu miwah bapa anu janten sepuh murid, sareng teu hilap ……

3. Nepikeun pamaksudan

Sakumaha anu paranos kauinga ku sadayana yén ieu acara téh taya sanés kanggo ngébréhkeun kabingah réhna sadya murid parantos lulus kalawan nyugemakeun…….

4. Sanduk-sanduk

Dina ieu kasempetan ogé sim kuring seja nyuhunkeun dihapunten ka sadaya nu hadir boh blih dina panampianana kirang nyugemakeun……..

5. Macakeun rutuyan acara

Hadiirn nu dipihormat, runtuyan acara paturay tineung ieu dianatwisna

–          Bubuka

–          Laporan ti pupuhu calagara

–          Kedal ucap pamungkas ti wawakil wisudawan

–          Pamapag ti ….

–          Pamapag ti …

–          Do’a

–          Ngangkalungan wisudawan

–          Seni..

6. Ngahaturanan nyarita

Kanggo acara saljengna nya éta laporan ….., ka …. Dihaturanan..

Hal nu perlu diperhatikeun

1. Pasemon

2. Diksi/pilihan kecap

–          Undak usuk

–          Purwakanti

–          Babasan paribasa

3. Lentong/intonasi

4. Lafal

Iklan

10 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar