Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

NOVEL SUNDA

NOVEL SUNDA

buku_sandekalaNovel mangrupa salasahiji genre sastra Sunda, datangna tina sastra bangsa deungeun, lain asli pituin sastra Sunda. Novel nya éta carita rékaan nu rélatif panjang dina wangun prosa sarta miboga alur, carita, jeung karakter anu kompéks. Ku alatan panjang, novel biasana mah sok mangrupa buku.

Novel Sunda nu mimiti medal nya éta Baruang Kanu Ngarora nu ditulis ku D.K. adiwinata dina taun 1914, dipedalkeun ku Balai Pustaka. Novel Sunda lain pangaruh tina sastra Indonesia, sabab novel dina basa Indonesia mah kakara aya dina taun 1920 (Azab dan sengsara, Merani siregar).

Unsur-unsur nu aya dina novél sarua baé jeung dina genre saastra lianna kayaning téma, alur, latar, penokohan, sudut pandang, jeung amanat. Carita dina novél biasana mah sok dipasing-pasing dina bab atawa bagian.dumasar kan caritana, novel bisa dipasing-pasing jadi: Baca lebih lanjut

25 September 2012 Posted by | Basa Sunda | | 1 Komentar