Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

Model Pembelajaran Neruskeun Carita pikeun Pangajaran Nulis Carita Pondok

Model Pembelajaran Neruskeun Carita pikeun Pangajaran Nulis Carita Pondok

Carita pondok mangrupa salsahiji bahan nu kudu ditepikeun ka siswa dina pangajaran nulis, maca, jeung ngaregepkeun. Dina nulis carita pondok remen kapanggih sababaraha pasualan, salasahijina nya éta siswa teu boga ideu pikeun bahan tulisan. Ngamimitian nulis mangrupa hiji titik nu jadi masalah pikeun siswa. Dumasar pangalaman aya hiji model nu bisa digunakeun pikeun ngungkulan ieu pasualan. Model nu digunakeun nya éta model neruskeun carita. (meneruskan cerita http://wyw1d.wordpress.com/2009/11/22/model-pembelajaran-melanjutkan-cerita/#more-692).

Léngkah-léngkahna saperti kieu:

1. Siswa dibéré penejelasan ngeunaan tujuan pangajaran.

Sakapeung sok kapopohokeun ieu léngkah téh, padahal mah kacida pentingna. Tujuan pembelajaran perlu ditepikeun ka siswa sangkan maranéhna apal kompéténsi naon waé nu kudu dipibanda tina éta pangajaran

2. Siswa dikelompokeun

Dina ngelompokeun bisa ku sasbabarah cara, nu pangmindenna digunakeun mah ku cara ngitung sawatara angka. Cara séjénna bisa ku kartu pengelompokan, puzzle, label ngaran, jeung sajabana (Silberman 2006;48). Posisi korsi jeung meja ogé kudu diatur, henteu posisi konvensional. Posisi korsi jeung meja bisa wangun U, gaya tim, meja konferensi, Auditoium, jeung sajabana (Silberman 2006:36).

3. Guru maca carita pondok tapi teu nepi ka réngsé

Ieu léngkah mangrupa inti tina ieu model. Carita nu ditepikeun kudu nu bisa ngirut siswa, sarta ngajdikeun maranéhanana panasaran kana terusan caritana.

Ieu conto carita nu can réngsé (cocok pikeun SMA)

MANEHNA

“ kumaha nya euy?”

“ ari urang mah teu bisa nangtukeun,kudu milih nu mana. ngan ari ceuk urang mah bisa waé gogoda éta téh” Iwan ngajawab.

“ urang gé sabenerna mah sok rajeun mikir ka lebah dinya, sarta ngusahakeun pikeun mopohokeun manéhna. Tapi éta téh da ngan sakeudeung, inget deui inget deui ka dituna mah. Ti mimiti nempo gé da karasa geus aya nu béda. beungeutna mah teu sabaraha geulis, loba nu leuwih geulis, tapi duka kumaha da asa resep nempokeunana téh, teu matak bosen. sipatna ogé matak pikaresepuen pisan ceuk urang mah. Urang mah nu teu bisa poho téh kana sorana, dédéngeueun pisan. Ieu mah duka urang nu géér duka kumaha ngan urang mah ngarasa manéhna gé aya rasa. Manéhna gé ngarasa sok diperhatikeun ku urang.“

“ ari sikep manéh kumaha ka manéhna?” Iwan malah nanya

“ puguh nyéta urang téh sok api-api teu nempo mun rajeun teu kahaja panggih gé. Sok sieun apaleun urang merhatikeun waé. Sieun apaleun urang resepeun.”

“ naha bet sieun?da ari rasa resep, nyaah, cinta mah hak sakabéh jalma” ceuk Iwan

Saré téh rada peuting harita mah, jam 12 kakara saré. Kapikiran waé tuda. Beuki lila téh asa beuki kapikiran. Sakapeung sok dibanding-banding jeung Santi, asa loba unggulna manéhna mah. Sok kaduhung sakapeung mah naha baheula bet rurusuhan jangji rék serius jeung Santi. Da atuh baheula téh keur bener-bener butuh ku nu ngadukung, butuh batur ngobrol, curhat. Keur riuet pisan nyusun skripsi baheula téh.

…………………..

4. Guru maréntahkeun ka kelompok pikeun neruskeun carita nepi ka réngsé.

5. Kelompok siswa nyawalakeun terusan carita dina kelompok

Dina proses ieu, samemehna waktu kelompok pikeun nyawalakeun terusan carita kudu ditangtukeun ku guru.

6. Sabada réngsé, wawakil unggal kelompok macakeun hasil pagawéan kelompokna

7. Guru ngaevaluasi hasil pagawéan unggal kelompok ku cara mere komentar. Aspek pilihan kecap jeung kalimah jadi  bahan evaluasina

8. Guru nepikeun konsep dasar carita pondok

9. Siswa dibéré pancén pikeun nulis carita pondok di imahna sewing-séwangan.

Saperti kitu léngkah-léngkah pembelajaranna. Sabenerna aya kénéh model nu bisa digunakeun dina pangajara nulis carita pondok, saperti carita dumasar gambar, carita dumasar video, paraphrase lagu, jeung sajabana. Cag..

DAFTAR RUJUKAN

Silberman, malvin. 2006. Active learning. Bandung: penerbit Nusamedia

http://wyw1d.wordpress.com/2009/11/22/model-pembelajaran-melanjutkan-cerita/#more-692).

27 Juni 2011 Posted by | Administrasi Guru | | Tinggalkan komentar