Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

Diajar Basa Sunda

Hiji waktu kuring ngalaksanakeun pangajaran basa Sunda di kelas ku cara saperti ieu di handap. Pék téh hasilna nyugemakeun. Carana saperti kieu:

Nyusun carita tina hiji kecap

Skenario:

 1. Kecap konci (keyword) ditangtukeun (kalimah Tanya)
 2. Tina éta kecap kudu jadi hiji carita
 3. Caritana bébas teu kawatesanan ku jejer/téma
 4. Waktuna 20 menit
 5. Sabada réngsé, hasilna dibacakeun

Tujuan:

 1. Latihan ngagunakeun basa Sunda
 2. Ngasah imajinasi
 3. Ngalatih kawani

Evaluasi:

 1. Basa Sunda nu digunakeun
 2. Kualitas carita nu dihasilkeun

conto:

SAHA NU GELO

(tina Dongéng Kang Ibing)

Hiji waktu aya dokter jiwa nu kadatangan pasien. Éta pasien nyarita

“Pa, abdi téh gaduh réréncangan tapi éta réréncangan téh rada anéh.” Manéhna mimiti nyarita.

Éta dokter panasaran tuluy nanya

“anéh kumaha kitu?” ceuk éta dokter.

“Manéhna sok ngarasa dirina jadi pulpén” éta jalma ngajawab.

“Hadéna mah bawa atuh babaturan téh ka dieu”

“Dicandak da ieu gé” ceuk éta jalma bari ngaluarkeun pulpén tina saku bajuna.

Kuring Saha?

Peuting tadi aya nu anéh. Jam 9 saperti biasa geus ngagolér, reup panon dipeureumkeun. Ti dinya mah teu inget nanaon wé, awahing ku tibra. Tapi kuring ujug-ujug hudang tengah peuting, mimitina mah teu ngarasa nanaon. Pas kuring turun tina dipan, mimiti karasa anéh awak asa hampang kacida, mata jadi leuwih béngras, tanaga asa jadi bedas kacida.. Kunaon kuring?

Kuring nyobaan ngangkat awak, ari pék téh awak kuring ngajungjung. Lalaunan beuki lila beuki lhur, antukna kuring aya di luhureun lomari. Kunaon kuring téh? kuring turun deui. Neuteup kana kaca eunteung da asa euweuh nu robah. Awak angger, pakéan gé sarua kawas nu tadi dipaké méméh saré. Daripada lieur mikiranana, antukna kuring saré deui. Hudang jam 5, langsung ka cai rék mandi. Pas muka baju, kuring kagét kacida. Aya baju deui di jero baju nu dipaké warnana biru, dina dada kuring aya aksara S.

SAHA?

Ti kajauhan katempo aya nu ngagolér dina dipan. Teu pati sidik saha-sahana mah da ngagolérna nonggongan. Ku kuirng dideukeutan, panasaran saha éta jalma téh jeung keur naon. Tapi saméméh anjog ka nu dituju, aya nu ngegeroan

“Pa, diantos di lantai 2!”

Nu ngageroan téh hiji awéwé nu make batik ka handapna make calana kaén ka luhurna maké tudung. Nyaritana bari imut:

“mangga Pa, abdi ti payun”

Léos manéhna indit, kuring nuturkeun da teu apal kudu kamana ka lantai 2 téh, jeung deuih rék naon. Ari kuirng saha? Pas nepi kanu dituju kasampak di hiji rohangan loba jalma lalaki awéwé, barudak ngora. Maranéhna diuk dina korsi bari marawa kantong, buku, pulpén, jeung laptop. Guru, kuring téh guru jigana mah. Maranéhna murid atawa bisa jadi mahasiswa da pakéanna teu make seragam.

Bingung rék ngomong naon, rék ngalakukeun naon. Antukna ngahuleng diuk dina korsi di hareupeun maranéhna. Keur kitu aya nu keketrok kana panto.

“Pa, disaur ku Pa Diréktur”

Awéwé nu tadi datang deui. Kuring nuturkeun deui manéhna. Anjog ka hiji rohangan kasampak aya hji lalaki nu keur diuk dina korsi. Ujug-ujug aya rasa keuheul nu kacida gedéna ka éta lalaki téh. keuheul kunaon duka kunaon, teu apal kuring gé.

“mangga calik Pa,!”

Teu pati didéngé manéhna nyarita gé, ngan nu jelas mah manéhna téh nitah kuring mikeun surat DO (drop out) ka hiji mahasiswa nu geus 8 taun kuliahna teu lulus waé.

“éta mahasiwa nuju di ruang P3K, tadi ujug-ujug pingsan nuju di jalan”

oh mahasiswa éta téh nu tadi katempo keur ngagolér kawasna mah. Kuring turun ka lantai 1 muru ka hiji rohangan. Bener pisan, nu dimaksud téh nu tadi keur ngagolér. Ku kuring dideukuetan. Lalaunan pundukna diragap, digeuyahkeun. Manéhna ngalieuk lalaunan. Nalika beungeutna adu teuteup jeung kuring, asa aya gelap di tengah poé éréng-éréngan, asa kaget anu kacida. Geuning manéhna téh kuring. Nu keur ngagolér téh kuring.

5 Februari 2015 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar

DRAF KI-KD BASA SUNDA KURIKULUM 2013

Kompetensi inti kurikulum 2013 pikeun SMP nya éta:

 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Sedengkeun kompetensi inti pikeun SMA nya éta:

 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Éta kompetensi inti téh pikeun sadaya pelajaran di kurikulum 2013. Janten, sadaya pelajaran ngagunakeun KI (kompetensi inti) nu sami. Nu ngabénteunkeunana mung dina KD (Kompetensi dasar).

Upami urang niténan draf kurikulum 2013, aya kahariwang yén pangajaran basa Sunda bakal leungit. Najan ka béh dieunakeun aya tanda bintang (*) nu nétélakeun yén “muatan lokal dapat berupa bahasa daerah”, tapi éta téh teu acan tiasa ngaleungitkeun kahariwang ngeunaan posisi basa Sunda dina kurikulum 2013. Ku alatan kitu, sangkan pangajaran basa Sunda miboga kakuatan hukum tur aya kapastian bakal tetep aya, perlu disusun Kompetensi Inti tur Kompetensi Dasarna. Pikeun nyusun KI-KD Basa Sunda, Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian (BPBDK) Dinas Pendidikan Jawa Barat parantos ngalaksanakeun Workshop Penyusunan KI-KD Baasa Sunda Kurikulum 2013. Nu nysun KI-KD pangajaran basa Sunda nya éta Forum Komunikasi MGMP Bahasa Daerah Jawa Barat (FKMGMPBD Jabar), Guru-guru Basa Sunda Sa-Jawa Barat, sarta diaping ku dosen-dosen Pendidikan Bahasa Daerah UPI Bandung. Draf KI-KD Basa Sunda kurikulum 2013 tiasa di download di handap!

DRAFT-1 KIKD BASA SUNDA SMP-SMA 2013

21 Maret 2013 Posted by | Basa Sunda | , , , | 2 Komentar