Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

KUMPULAN BABASAN PARIBASA

Adab lanyap Jiga nu handap asor, daek ngahprmat ka batur, tapi boga hate luhur, tungtungna sok ngunghak jeung kurang ajar, temahna batur loba nu teu resepeun.

Adam lali tapel poho ka baraya jeung poho ka lemah cai.

Adat kakurung ku iga adat nu hese digantina.

Adean ku kuda beureum beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur.

Adigung adiguna gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana.

Agul ku payung butut ngagulkeun luluhur sorangan.

Akal koja pinter dina kagorengan atawa kajahatan.

Aki aki tujuh mulud lalaki nu geus kolot pisan.

Aku aku angga ngaku barang batur kalawan ngandung maksud hayang mibanda
ngaku baraya batur anu beunghar atawa jeneng, mamrih kahormatan atawa kauntungan.

Aku panggung darehdeh jeung mere maweh, ngan hanjakal ku ieu aing asa pangpunjulna, pangbeungharna jste.

Alak-alak cumampaka resep jeung hayang dipuji batur, boga rasa pangpunjulna.
Anu handap hayang nyaruaan nu luhur, nu hina hayang nyaruaan nu mulya.

Alak paul tempat anu lain dikieuna, ngeunaan jauhna jeung pisusaheunana.

Alus panggung = alus laur hade ome tegep dedeg pangadegna.

Ambek nyedek tanaga midek ari napsu pohara gedena, ngan masih bisa meper diri
napsu kapegung.

Ambekna sakulit bawang gampang pisan ambek, jeung mun geus ambek teu reureuh sakeudeung.

Anak puputon anak nu kacida didama-damana, nu pohara dipikanyaah.

Anjing ngagogogan kalong mikahayang nu lain lain, nu pamohalan pilaksanaeun (Mikahayang nu moal bakal kasorang).

Ari diarah supana, kudu dipiara catangna Naon bae nu mere hasil ka urang kudu diurus bener bener.

Ari umur tunggang gunung, angen angen pecat sawed ari umur geus kolot tapi hate ngongoraeun keneh.

Asa dijual payu ngungun dumeh nyorangan di panyabaan, jauh ti indung bapa.

Asa ditonjok congcot meunang kabungah nu gede, anu saenyana teu diarep arep.

Asa ditumbu umur Boga rasa kahutangan budi anu pohara gedena.

Asa nanggeuy endog beubeureumna kacida nyaahna.

Asa potong leungeun katuhu leungiteun jalma nu pohara hade galena.

Ati mungkir beungeut nyinghareup palsu, siga sono, tapi henteu. Siga suka, tapi henteu, siga nyaah tapi henteu.

Aub payung, sabet panon sabasoba wewengkon, ngeunaan tanah.

Aya astana sajeungkal anu mustahil oge oge bisa kajadian.

Aya bagja teu daulat arek meunang bagja atawa kauntungan tapi teu tulus.

Aya di sihung maung Kulantaran loba kawawuh gegeden dina aya karerepet atawa kaperluan penting gampang naker meunang pitulungna.

Aya hate kadua leutik naksir.

Aya jalan komo meuntas aya lantaran anu diarep arep ti tadina nepi ka maksud urang gancang kalaksanakeun.

Aya jalan komo meuntas Aya pilantaraneun atawa pijalaneun pikeun ngalaksanakeun atawa ngabulkeun kahayang.

Aya jalan komo meuntas eukeur mah aya maksud, turug turug aya pilantaraneun.

Aya peurah aya komara aya harega, aya pangaji.

Ayakan tara meunang kancra nu bodo jeung nu pinter moal sarua darajatna jeung panghasilanana.

Baleg tampele ari rasa tresna ka lalaki geus aya, ngan lamun papanggih jeung jelemana gede keneh kaera.

Bali geusan ngajadi tempat dilahirkeun. Baca lebih lanjut

Iklan

8 November 2011 Posted by | Basa Sunda | , | 2 Komentar

babasan paribasa

Babasan nya éta ungkara dina wangun kecap kantétananu susunanna geus matok sarta ngandung harti injeuman.

Paribasa nya éta ungkara dina wangun kalimah anu geus matok, maksudna geus puguh, biasana ngandung harti babandingan atawa siloka lakuning hirup manusa.

Conto babasan:

  • Panjang leungun
  • Gedé hulu
  • Jam karét
  • Peujit koréseun

Conto paribasa:

  • Adat kakurung ku iga
  • Agul ku payung butut
  • Jati kasilih ku junti
  • Biwir nyiru rombéngeun

23 Februari 2011 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar