Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

Warna Kecap

warna kecap dina basa sunda:

wanda kecap pancen

Kecap panambah nya éta kecap pancén anu umumna jadi panambah kana unsur puseur dina wangunan frasa taributif, jaba ti éta ogé aya nu jadi katerangan dinaklausa.

ü Panganteb, pikeun ngantebkeun babagian kalimah anu dipentingkeun

ü Panganteur, pkeun nganteurkeun kecap pagawéan, sakapeung ngnteurkeun kecap sipat.

ü Panahap, pikeun nuduhkeun tahapan kayaan atawa sipat hiji barang, umumna dibarengan kecap sipat.

ü Panangtu, pikeun nuduhkeun sesebutan, nangtukeun, milang, jeung ngawatesanan kecap barang

ü Aspék, pikeun nuduhkeun lumangsungna kajadian boh geus réngsé boh can réngsé

Modalitas, pkeun nuduhkeun sikep panyatur kana situasi nu karandapan

 Kecap panyambung nya éta kecap pancén nu gunana pikeun nyambngkeun babagian kalimah

ü  Satata, pikeun nyambungkeun babagian kalimah anu satata

ü  Sumélér, pikeun nyambungkeun anu teu satata, antara indung kaimah jeung sélér kalimah

ü  Papasangan, pkeun nyambungkeun babgian kalimah satata, biasana sok papsangan cicingna di awal jeung di tengah klausa

ü  Anteuran, pikeun nyambungkeun babagian kalmah dina alinéa atawa paragraf.

Kecap pangantet nya eta kecap pancen nu gunana pikeun ngantetkeun caritaan kana katerangan, ilaharna cicing hareupeun kecap barang. Contona: di, dina, ka, ti, jiga, ku, iwal, nepi ka, keur, jaba, ka.

Kecap panyeluk nya eta kecap pancen pikeun ngebehkeun ngungkapkeun rasa panyatur. Contona: wah, ih, euleuh, nuhun, aduh, hag siah..

Pedaran warna kecap (power point) tiasa di download di handap

WARNA KECAP

Iklan

31 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | | 3 Komentar

konversi aksara sunda dina komputer

program aksara sunda sacara langsung ku konversi aksara sunda. kantun ngetik aksara laten, llngsung kaluar wangun aksara sunda. pilarian wae folder konversi dina folder ieu di handap.

langsung we download kang..

SundaneseUnicode.html

24 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | | 4 Komentar

sajak GOdi Suwarna

22 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar

conto dongeng

22 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar

maca sajak

22 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar

program akasara sunda dina komputer

program aksara sunda dina komputer tiasa di download di handap. ngagunakeunana kantun copy font nu aya dina folder downloadna kana windows.

aksara.html

22 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | | 3 Komentar

presentasi aksara sunda

aksara sunda dina komputer

Presentasi aksara Sunda1

21 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar

naskah drama

naskah drama di handap mangrupa adaptasi tina bobodoran sunda kang ibing saparakanca

Drama sababak

Palaku:

  1. Kang Sudin
  2. Jang Opik
  3. Kang Ejen
  4. Kang Uhen
  5. Bangsrat
  6. Nu kabangsratan

Di hiji lembur keur usum-usumna nu kabangsatan. Loba warga nu geus kaleungitan mangrupaning barang-barang ti imahna. Pikeun ngungkulan ieu masalah RT di éta lembuar maréntahkeun ka warga-wargana pangpangna mah lalaki pikeun ngalaksanakeun deui kagiatan ngajaga lembaur babarengan ku cara ngaronda. Harita kacaritakeun di pos Ronda…

download we nya di handap

NGARONDA naskah drama

10 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | | 2 Komentar

sempalan carpon

n……………………………………………. “ kumaha nya euy?” “ ari urang mah teu bisa nangtukeun,kudu milih nu mana. ngan ari ceuk urang mah bisa waé gogoda éta téh” Iwan ngajawab. “ urang gé sabenerna mah sok rajeun mikir ka lebah dinya, sarta ngusahakeun pikeun mopohokeun manéhna. Tapi éta téh da ngan sakeudeung, inget deui inget deui ka dituna mah. Ti mimiti nempo gé da karasa geus aya nu béda. beungeutna mah teu sabaraha geulis, loba nu leuwih geulis, tapi duka kumaha da asa resep nempokeunana téh, teu matak bosen. sipatna ogé matak pikaresepuen pisan ceuk urang mah. Urang mah nu teu bisa poho téh kana sorana, dédéngeueun pisan. Ieu mah duka urang nu géér duka kumaha ngan urang mah ngarasa manéhna gé aya rasa. Manéhna gé ngarasa sok diperhatikeun ku urang.“ “ ari sikep manéh kumaha ka manéhna?” Iwan malah nanya “ puguh nyéta urang téh sok api-api teu nempo mun rajeun teu kahaja panggih gé. Sok sieun apaleun urang merhatikeun waé. Sieun apaleun urang resepeun.” “ naha bet sieun?da ari rasa resep, nyaah, cinta mah hak sakabéh jalma” ceuk Iwan Saré téh rada peuting harita mah, jam 12 kakara saré. Kapikiran waé tuda. Beuki lila téh asa beuki kapikiran. Sakapeung sok dibanding-banding jeung Santi, asa loba unggulna manéhna mah. Sok kaduhung sakapeung mah naha baheula bet rurusuhan jangji rék serius jeung Santi. Da atuh baheula téh keur bener-bener butuh ku nu ngadukung, butuh batur ngobrol, curhat. Keur riuet pisan nyusun skripsi baheula téh. …………………..

10 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar

panata acara

PANATA ACARA

1. Bubuka

Meletékna srangéngé dipapag ku ricitna sora manuk nu patémbalan jeung papada baturna. Ngeclakna cai ibun tina dangdaunan nu maseuhan  alam dunya. Samméhna sora hayam jago kongkorongok disambung ku sora suci nu ngagero sadaya manusa pikeun babakti kanu maha suci. Mungguh éndah alam dunya. Subhanalloh…  hatur nuhun gusti.. Tos teu kaetang nikmat ti gusti anu parantos ku uarng katampi, moal kaétang.Sadaya puja puji mung kagungan mantenna, mung payus kasanggakeun ka gusti nu maha suci Alloh SWT. Solawat sinareng salam mugia salawasna ngocor ngaolontor ka jungjunan uran sadaya, kangjeng nabi Muhamad SAW.

Bapa…. Anu ku sim kuring di pi hormat…

2. Ngahturkeun nuhun ka hadirin

Salaku panata acara sim kuring ngahaturkeun wilujeng sumping ka para tamu uleman, utamina bapa….. bpa ….., bapa/ibu……, ogé teu hilap ka ibu miwah bapa anu janten sepuh murid, sareng teu hilap ……

3. Nepikeun pamaksudan

Sakumaha anu paranos kauinga ku sadayana yén ieu acara téh taya sanés kanggo ngébréhkeun kabingah réhna sadya murid parantos lulus kalawan nyugemakeun…….

4. Sanduk-sanduk

Dina ieu kasempetan ogé sim kuring seja nyuhunkeun dihapunten ka sadaya nu hadir boh blih dina panampianana kirang nyugemakeun……..

5. Macakeun rutuyan acara

Hadiirn nu dipihormat, runtuyan acara paturay tineung ieu dianatwisna

–          Bubuka

–          Laporan ti pupuhu calagara

–          Kedal ucap pamungkas ti wawakil wisudawan

–          Pamapag ti ….

–          Pamapag ti …

–          Do’a

–          Ngangkalungan wisudawan

–          Seni..

6. Ngahaturanan nyarita

Kanggo acara saljengna nya éta laporan ….., ka …. Dihaturanan..

Hal nu perlu diperhatikeun

1. Pasemon

2. Diksi/pilihan kecap

–          Undak usuk

–          Purwakanti

–          Babasan paribasa

3. Lentong/intonasi

4. Lafal

10 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar