Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

Diajar Basa Sunda

Hiji waktu kuring ngalaksanakeun pangajaran basa Sunda di kelas ku cara saperti ieu di handap. Pék téh hasilna nyugemakeun. Carana saperti kieu:

Nyusun carita tina hiji kecap

Skenario:

 1. Kecap konci (keyword) ditangtukeun (kalimah Tanya)
 2. Tina éta kecap kudu jadi hiji carita
 3. Caritana bébas teu kawatesanan ku jejer/téma
 4. Waktuna 20 menit
 5. Sabada réngsé, hasilna dibacakeun

Tujuan:

 1. Latihan ngagunakeun basa Sunda
 2. Ngasah imajinasi
 3. Ngalatih kawani

Evaluasi:

 1. Basa Sunda nu digunakeun
 2. Kualitas carita nu dihasilkeun

conto:

SAHA NU GELO

(tina Dongéng Kang Ibing)

Hiji waktu aya dokter jiwa nu kadatangan pasien. Éta pasien nyarita

“Pa, abdi téh gaduh réréncangan tapi éta réréncangan téh rada anéh.” Manéhna mimiti nyarita.

Éta dokter panasaran tuluy nanya

“anéh kumaha kitu?” ceuk éta dokter.

“Manéhna sok ngarasa dirina jadi pulpén” éta jalma ngajawab.

“Hadéna mah bawa atuh babaturan téh ka dieu”

“Dicandak da ieu gé” ceuk éta jalma bari ngaluarkeun pulpén tina saku bajuna.

Kuring Saha?

Peuting tadi aya nu anéh. Jam 9 saperti biasa geus ngagolér, reup panon dipeureumkeun. Ti dinya mah teu inget nanaon wé, awahing ku tibra. Tapi kuring ujug-ujug hudang tengah peuting, mimitina mah teu ngarasa nanaon. Pas kuring turun tina dipan, mimiti karasa anéh awak asa hampang kacida, mata jadi leuwih béngras, tanaga asa jadi bedas kacida.. Kunaon kuring?

Kuring nyobaan ngangkat awak, ari pék téh awak kuring ngajungjung. Lalaunan beuki lila beuki lhur, antukna kuring aya di luhureun lomari. Kunaon kuring téh? kuring turun deui. Neuteup kana kaca eunteung da asa euweuh nu robah. Awak angger, pakéan gé sarua kawas nu tadi dipaké méméh saré. Daripada lieur mikiranana, antukna kuring saré deui. Hudang jam 5, langsung ka cai rék mandi. Pas muka baju, kuring kagét kacida. Aya baju deui di jero baju nu dipaké warnana biru, dina dada kuring aya aksara S.

SAHA?

Ti kajauhan katempo aya nu ngagolér dina dipan. Teu pati sidik saha-sahana mah da ngagolérna nonggongan. Ku kuirng dideukeutan, panasaran saha éta jalma téh jeung keur naon. Tapi saméméh anjog ka nu dituju, aya nu ngegeroan

“Pa, diantos di lantai 2!”

Nu ngageroan téh hiji awéwé nu make batik ka handapna make calana kaén ka luhurna maké tudung. Nyaritana bari imut:

“mangga Pa, abdi ti payun”

Léos manéhna indit, kuring nuturkeun da teu apal kudu kamana ka lantai 2 téh, jeung deuih rék naon. Ari kuirng saha? Pas nepi kanu dituju kasampak di hiji rohangan loba jalma lalaki awéwé, barudak ngora. Maranéhna diuk dina korsi bari marawa kantong, buku, pulpén, jeung laptop. Guru, kuring téh guru jigana mah. Maranéhna murid atawa bisa jadi mahasiswa da pakéanna teu make seragam.

Bingung rék ngomong naon, rék ngalakukeun naon. Antukna ngahuleng diuk dina korsi di hareupeun maranéhna. Keur kitu aya nu keketrok kana panto.

“Pa, disaur ku Pa Diréktur”

Awéwé nu tadi datang deui. Kuring nuturkeun deui manéhna. Anjog ka hiji rohangan kasampak aya hji lalaki nu keur diuk dina korsi. Ujug-ujug aya rasa keuheul nu kacida gedéna ka éta lalaki téh. keuheul kunaon duka kunaon, teu apal kuring gé.

“mangga calik Pa,!”

Teu pati didéngé manéhna nyarita gé, ngan nu jelas mah manéhna téh nitah kuring mikeun surat DO (drop out) ka hiji mahasiswa nu geus 8 taun kuliahna teu lulus waé.

“éta mahasiwa nuju di ruang P3K, tadi ujug-ujug pingsan nuju di jalan”

oh mahasiswa éta téh nu tadi katempo keur ngagolér kawasna mah. Kuring turun ka lantai 1 muru ka hiji rohangan. Bener pisan, nu dimaksud téh nu tadi keur ngagolér. Ku kuring dideukuetan. Lalaunan pundukna diragap, digeuyahkeun. Manéhna ngalieuk lalaunan. Nalika beungeutna adu teuteup jeung kuring, asa aya gelap di tengah poé éréng-éréngan, asa kaget anu kacida. Geuning manéhna téh kuring. Nu keur ngagolér téh kuring.

Iklan

5 Februari 2015 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar

DRAF KI-KD BASA SUNDA KURIKULUM 2013

Kompetensi inti kurikulum 2013 pikeun SMP nya éta:

 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Sedengkeun kompetensi inti pikeun SMA nya éta:

 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Éta kompetensi inti téh pikeun sadaya pelajaran di kurikulum 2013. Janten, sadaya pelajaran ngagunakeun KI (kompetensi inti) nu sami. Nu ngabénteunkeunana mung dina KD (Kompetensi dasar).

Upami urang niténan draf kurikulum 2013, aya kahariwang yén pangajaran basa Sunda bakal leungit. Najan ka béh dieunakeun aya tanda bintang (*) nu nétélakeun yén “muatan lokal dapat berupa bahasa daerah”, tapi éta téh teu acan tiasa ngaleungitkeun kahariwang ngeunaan posisi basa Sunda dina kurikulum 2013. Ku alatan kitu, sangkan pangajaran basa Sunda miboga kakuatan hukum tur aya kapastian bakal tetep aya, perlu disusun Kompetensi Inti tur Kompetensi Dasarna. Pikeun nyusun KI-KD Basa Sunda, Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian (BPBDK) Dinas Pendidikan Jawa Barat parantos ngalaksanakeun Workshop Penyusunan KI-KD Baasa Sunda Kurikulum 2013. Nu nysun KI-KD pangajaran basa Sunda nya éta Forum Komunikasi MGMP Bahasa Daerah Jawa Barat (FKMGMPBD Jabar), Guru-guru Basa Sunda Sa-Jawa Barat, sarta diaping ku dosen-dosen Pendidikan Bahasa Daerah UPI Bandung. Draf KI-KD Basa Sunda kurikulum 2013 tiasa di download di handap!

DRAFT-1 KIKD BASA SUNDA SMP-SMA 2013

21 Maret 2013 Posted by | Basa Sunda | , , , | 2 Komentar

KECAP SEREPAN

biih aya nu meryogikeun tiasa didownload dina link di handap

KECAP SEREPAN

2 Oktober 2012 Posted by | Basa Sunda | Tinggalkan komentar

RESENSI BUKU

RESENSI BUKU

Sacara etimologis, kecap resensiasalna tina basa Latin, nya éta tina kecap revidere atawa recensere. Résénsi (recensere,recencie,review) nya éta tulisan nu eusina manmgrupa tinimbangan ngeunaan kualitas hiji buku.

Tujuan résénsi:

–       Nyadiakeun informasi nu kompréhénsif ngenaan hal nu aya dina buku

–       Ngajak nu maca pikeun mikir sarta ngadiskusikeun fénoména nu aya dina buku

–       Mere tinimbangan naha hiji buku téh pantes dibaca atawa henteu

–       Nyadiakeun informasi ngenaan idéntitas buku

Sistematika résénsi:

 1. Judul résénsi: judul résénsi kudu bisa ngajadikeun nu maca kataji.
 2. Idéntitas buku: judul buku, pengarang, penerbit, taun terbit, jumlah kaca, harga buku.
 3. Bubuka: bisa medar ngeunaan pengarang, ogé bisa ngawanohkeun buku.
 4. Eusi résénsi: bisa dimimitian ku synopsis, saterusna mere tinimbangan ngeunaan kaonjoyan, punjulna (kelebihan) sarta kahéngkéran buku.
 5. Panutup: tinimbangan ka nu maca naha éta buku téh pantes pikeun dibaca atawa henteu.

25 September 2012 Posted by | Basa Sunda | Tinggalkan komentar

NOVEL SUNDA

NOVEL SUNDA

buku_sandekalaNovel mangrupa salasahiji genre sastra Sunda, datangna tina sastra bangsa deungeun, lain asli pituin sastra Sunda. Novel nya éta carita rékaan nu rélatif panjang dina wangun prosa sarta miboga alur, carita, jeung karakter anu kompéks. Ku alatan panjang, novel biasana mah sok mangrupa buku.

Novel Sunda nu mimiti medal nya éta Baruang Kanu Ngarora nu ditulis ku D.K. adiwinata dina taun 1914, dipedalkeun ku Balai Pustaka. Novel Sunda lain pangaruh tina sastra Indonesia, sabab novel dina basa Indonesia mah kakara aya dina taun 1920 (Azab dan sengsara, Merani siregar).

Unsur-unsur nu aya dina novél sarua baé jeung dina genre saastra lianna kayaning téma, alur, latar, penokohan, sudut pandang, jeung amanat. Carita dina novél biasana mah sok dipasing-pasing dina bab atawa bagian.dumasar kan caritana, novel bisa dipasing-pasing jadi: Baca lebih lanjut

25 September 2012 Posted by | Basa Sunda | | 1 Komentar

GAYA BASA SUNDA

bilih peryogi, tiasa didownload dina link di handap

GAYA BASA

30 April 2012 Posted by | Basa Sunda | 7 Komentar

CARITA WAYANG

Déwi Setiawati, putra raja ti Wirata. Mangsa yuswana manjing rumaja, anjeunna kapaksa ngantunkeun nagara, pédah isin ngagaduhan salira bénten ti nu sanés, bau salirana. Nya anjeunna tatapa nu lami kacida. Nuju tatapa anjeunna kasumpingan ku hiji bagawan nu tiasa ngalandongan dirina, ahirna Setiawati damang. Minangka pamulang tarima, anjeunna anjeunna kersa nikah sareng Resi Parasara, nu rupana goréng kacida. Sataun ti harita, lahir Abiasa nu gaduh panyawat bau salira ti ibuna, goréng rupa ti ramana. Matak jabng bayi téh dicandak ku ramana sina ngabagawan janten resi, sarta mirak heula istrina, Setiawati.

Saparantos rarandaan, Setiawati ditikah ku Prabu Santanu. Gaduh putra dua pameget, nya éta Citranggada sareng Citraséna, mung duanan gé teu panjang yuswa. Tapi Citrséna mah kantos nikah ka Ambika sareng Ambalika, nu ahirna Ambika sareng Ambalika ditikah ku Abiasa. Baca lebih lanjut

11 April 2012 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar

DRAMA SUNDA

DRAMA SUNDA

Dumasar wangunna sastra kabagi jadi tilu nya éta:

1)      Prosa, basa nu digunakeunna umumna basa lancaran

2)      Puisi, basa nu digunakeunna umumna basa ugeran

3)      Drama, basa nu digunakeunna umumna kalimah langsung dina wangun paguneman

Istilah drama asalna tina basa yunani nya éta draomai hartina berbuat, berlaku, bertindak, atau beraksi. Nalika mimiti muncul dina kasenian Indonesia drama disebut toneel. Istilah éta dibawa ku urang walanda, dina basa Walanda drama téh toneel nu hartina pintonan. Istilah toneel ditarjamahkeun ku PKG Mangkunegara VII jadi Sandiwara. Sandiwara asalan tna basa Jawa, sandi hartina symbol atawa rusiah, wara/ warah miboga harti pangajaran. Jadi sacara etimologis mah sandiwara téh pangajaran tina symbol-simbol nu sipatna rahasiah. Aya deui istilah séjénna nu padeukeut jeung drama nya éta teater. Teater asalna tina kecap theatron nu hartina tempat pintonan/panggung. Istilah teater ogé digunakeun pikeun nyebut drama modern.

Drama téh kasenian nu mindocipta maksudna aya dua kali prosés. Kahiji ayana nasakah drama, kadua éta naskah téh dipintonkeun. Nu ngalaksanakeun pintonan drama téh actor/aktris/palaku nu baris merankeun karakter nu aya dina drama, hartina maranéhna ngalakukeun acting. Kusabab ngalakukeun acting tangtu mikabutuh dialog/paguneman, ari dialog téh wangunna kalimah langsung.

Unsure-unsur nu aya dina drama nya éta:

1. Babak

Babak dina drama biasana ditandan ku setting tempat. Hartina mun ganti setting éta tandana ganti babak

2. Adegan

Adegan mangrupa bagian babak biasana nu ditandaan ku nambahan jeung ngurangan palaku

3. Dialog/paguneman

Dialog mangrupa bagian utama drama

4. Pituduh teknis

Pituduh teknis nya éta pituduh laku lampah palaku sarta ngagmbarkeun kaayaan dina carita

5. Prolog

Prolog nya éta bubuka panganteur kana eusi drama

6. Epilog

Epilog mangrupa panutup drama eusina biasa kacindekan atawa amanat, henteu tiap drama aya epilog.

7. Solilokui

Solilokui mangrpa bagian carita eosin apaguneman nu dikedalkeun ku palaku ka diria sorangan

8. Tema

Tema nya éta puseur carita nu ngajiwaan sakabéh eusi carita

9. Galur carita

Galur ny éta runtuyan kajadian dina drama

10. Latar/setting

Eusina tempat, waktu, jeung suasana

11. Palaku

12. Amanat

Hal-hal nu rék ditepikeun ku pangarang mangrupa ajén-ajén moral

Sumber:

http://Wikipedia.org

Thamsyah, Budi rahayu. 1996. Pangajaran Sastra Sunda

http://www.plnsumut.co.id/SMF-15/index.php?topic=1341.0

http://kelasmayaku.wordpress.com/2011/04/24/menyusun-naskah-drama/

8 Februari 2012 Posted by | Basa Sunda | | 2 Komentar

PANCAKAKI

PANCAKAKI
Sumber: su.wikipedia.org/wiki/Pancakaki
Pancakaki nya éta hiji sistem nu ngagambarkeun hubungan kulawarga. Dina adat istiadat urang Sunda, pancakaki téh ngabogaan dua harti. Kahiji, pancakaki téh hartina pernahna jelema ka jelema deui anu sakulawarga atawa anu kaasup baraya kénéh. Upamana baé, kumaha pancakakina si Dadap ka si Waru, naha kaasup indung, bapa, nini, aki, paman, bibi, anak, incu, buyut. alo, suan, jsté. Kadua, pancakaki téh hartina mapay perenahna kabarayaan.
• Ka handap:
1. anak: turunan kahiji(turunan pertama)
2. incu: turunan kadua, anak ti anak (cucu, turunan kedua, anak dari anak)
3. buyut: turunan katilu, anak ti incu (cicit, turunan ketiga, anak dari cucu)
4. bao: turunan kaopat, anak ti buyut (turunan keempat, anak dari buyut)
• Ka luhur:
1. bapa: ayah
2. indung: ibu
3. aki: kakek, ayah dari ayah/ibu
4. nini: nenek, ibu dari ayah/ibu
5. uyut: ayah/ibu dari kakek/nenek
6. bao: ayah/ibu daru uyut

Baca lebih lanjut

12 Januari 2012 Posted by | Basa Sunda | Tinggalkan komentar

SISINDIRAN

12 Desember 2011 Posted by | Basa Sunda | Tinggalkan komentar