Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

DRAF KI-KD BASA SUNDA KURIKULUM 2013

Kompetensi inti kurikulum 2013 pikeun SMP nya éta:

  1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
  2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
  3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
  4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Sedengkeun kompetensi inti pikeun SMA nya éta:

  1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
  2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
  3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
  4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Éta kompetensi inti téh pikeun sadaya pelajaran di kurikulum 2013. Janten, sadaya pelajaran ngagunakeun KI (kompetensi inti) nu sami. Nu ngabénteunkeunana mung dina KD (Kompetensi dasar).

Upami urang niténan draf kurikulum 2013, aya kahariwang yén pangajaran basa Sunda bakal leungit. Najan ka béh dieunakeun aya tanda bintang (*) nu nétélakeun yén “muatan lokal dapat berupa bahasa daerah”, tapi éta téh teu acan tiasa ngaleungitkeun kahariwang ngeunaan posisi basa Sunda dina kurikulum 2013. Ku alatan kitu, sangkan pangajaran basa Sunda miboga kakuatan hukum tur aya kapastian bakal tetep aya, perlu disusun Kompetensi Inti tur Kompetensi Dasarna. Pikeun nyusun KI-KD Basa Sunda, Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian (BPBDK) Dinas Pendidikan Jawa Barat parantos ngalaksanakeun Workshop Penyusunan KI-KD Baasa Sunda Kurikulum 2013. Nu nysun KI-KD pangajaran basa Sunda nya éta Forum Komunikasi MGMP Bahasa Daerah Jawa Barat (FKMGMPBD Jabar), Guru-guru Basa Sunda Sa-Jawa Barat, sarta diaping ku dosen-dosen Pendidikan Bahasa Daerah UPI Bandung. Draf KI-KD Basa Sunda kurikulum 2013 tiasa di download di handap!

DRAFT-1 KIKD BASA SUNDA SMP-SMA 2013

21 Maret 2013 Posted by | Basa Sunda | , , , | 2 Komentar