Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

WANGUN KECAP

wangun kecap dina basa Sunda bisa dititena di handap

Kecap salancar nya éta kecap anu diwangun ku hiji morfém dasar bébas, anus ok disebut leksem salancar, tanpaparobahan nanaon.

Kecap rundayan nya éta kecapanu diwangun ku cara ngawuwuhkeun rarngkén (afiks) kana wangun dasarna. Aya rarangkén hareup (infiks), tengah (konfiks), tukang (sufiks), barung (konfiks),  sarta bareng (ambiks). Sangkan leuwih écés , bisa ditingali dina table ieu di handaP

RARANGKEN

RARANGKEN

Awalan

seselan

ahiran

barungan

Gabungan

Ba- (balayar)di- (diajar)ka- (katincak)ti- (titajong)

N- (ngagambar)

Pa- (patani)

Pang- (pangalus)

Per- (pertanda)

Pi- (pidamel)

Sa- (sakilo)

Sang- (sanghareup

Ti- (titajong)

Ting- (tinggorowok)

-ar- (aralus)-in- (sinareng)-um- (sumujud) -an (kuburan)-eun (cicingeun)-keun  (alungkeun)-na (bajuna)

-(n)ing (bakating)

Ka—an (kakurangan)Kapi- (kapiadi)Pa–an (pasawahan)Pang- – na (pangkasepna)

Pang—keun  (pangmawakeun)

Pi- -eun (picontoeun)

Pika- (pikanyaah)

Pika- – eun (pikaresepeun)

Sa- – eun (sahandapeun)

Sa- – na (sawangsulna)

 

Kecap rajékan nya éta kecap anu diwangun ku cara nyebut dua kali atawa leuwih wangun dasarna sabagian atawa sagemblengna, boh binarung robahna sora jeung rarangkén atawa henteu.

 

Conto:

–          Dwimurni: méja-méja, korsi-korsi, buku-buku.

–          Dwiréka: tujang-tajong, tunggal-teunggeul, puak-paok.

–          Trilingga: dar-dér-dor, tat-tit-tut.

–          Dwipurwa: sasapu, kokoréd, bebedil.

–          Dwimadya: sababara urang

Dirarangkénan; dialung-alung, babalédogan.

Kecap kantétan nya éta kecap anu diwangun ku cara ngantétkeun dua wangun dasar boh cakal boh kecap, sarta ngandung harti mandiri. Aya dua kecap kantétan, nya éta: rakitan dalit jeung rakitan anggang. contona: gede hulu, pananpoe, kaca soca, seuri koneng, jsb.

Kecap wancahan nya éta kecap anu diwangun ku cara mondokkeun kecap atawa kantétan kecap. contona: SMA, SD, dekah, cekeng, kirata, jsb.

Iklan

2 Desember 2011 - Posted by | Basa Sunda |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: