Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

DATA PANALUNGTIKAN

Ieu di handap mangrupa data panalungtikan skripsi simkuring. Datana mangrupa pok-pokan siswa nu keur ngalaksanakeun debat Basa Sunda. Objek panaungtikanna nya éta siswa kelas X7 SMAN I Singaparna taun 2008.

Lumangsungna Debat

Téma               : Harga BBM naék

Tim Pro           : Nita Yunita

Sani Nuraini

Tia Nurlatifah

Tim Kontra      : Siti Nuroniah

Detty Herlianisy

Shilmi Purnama

Nita              : Panginten, alesan pamaréntah naékkeun BBM téh kumargi nagara Indonesia téh nuju aya dinakrisis ékonomi. Janten, salasahiji jalan kaluarna nya éta naékkeun harga BBM, kumargi produksi dalam negeri di Indonesia teu nyukupan kanggo konsumsi BBM nagara Indonesia. jadi, Indonesia ngaimpor ti luar negeri BBM éta. Sedengkeun di luar negeri harga BBM per barelna naek. Jadi pamarentah naekkeun BBM kumargi pamrentah tos teu tiasa merpertahankeun deui atanapi tos teu masihan dei subsidi ka masarakat. Dina anggaran, dina APBN pamarentah nyadiakeun 90, sekitar 900 triliun, tétapi, namung harga BBM di luar negeri tos mencapai sekitar 1200 dolar atau sekitar 120, eh 1200 dolar. Jadi jalan ka,luarna nya éta ku naékkeun harga BBM, masarakat ogé diharapkeun aya perhatosanana, pengertianana, kumargi nagara indonesia téh aya dina krisis. Jadi ku ayana kenaikan harga BBM, insya Alloh saalitana, minimal ngirangan hiji dua krisis di Indonesia.
Siti               : Saur abdi mah salah juga ya presidén, saur abdi mah aya lepatna ogé SBY kapungkur pernah ngungkapkeun BBM téh moal naék. Saur abdi mah SBY teh ulah waka ngungkapkeun anu kitu. Aya salahna ogé, aya lepatna ogé SBY téh. SBY janji BBM moal ditaékkeun tapi diturunkeun, tapi buktina malah naék, jadi rakyat gé keuheul ka SBY naha bet kitu.
Shilmi          : Kan saur kelompok nu tadi, bangsa Indonesia téh nuju aya dina krisis, jenten naékkeun BBM teh tiasa janten solusi. Saur kelompok abdi mah justru nya ayeuna téh urang téh nuju krisis ékonomi, nuju terpuruk.
Sani             : Kelompok éta tadi nyebatkeun takyat miskin hungkul, ngan rakyat miskin hungkul anu ngarasakeun subsidi tina BBM, tapi kan sehari­hari urang sadayana teh nganggo minyak tanah. Minyak tanah éta teh sudah, tos disubsidi ku pamaréntah. Saleresna mah kedahna harga minyak tanah tos lima rébu ngan ayeuna disubsidi ku pamaréntah jadi dua rébu, jadi saur kelompok abdi pamaréntah kirang.
Tia               : Kieu wé ayeuna mah, misalna téh kieu, lamun minyak teu ditaékkeun tangtu hutang nagara teh beuki nambahan. Tah atuh lamun hutang nagara beuki nambahan mah engké téh neumbleuhkeun deui ka rakyat, angger rakyat biasa, rakyat handap deui nu dirugikeun. Da saleresna mah naékkeun BBM téh sanés ti taun ayeuna, tapi kedahna mah ti taun-taun sebelumna, ngan pédah présidén-présidén nu sebelumna téh ngarasa lamun teu ditaékkeun ayeuna manéhna sieun teu kapilih deui. Jadi intina mah BBM téh saleresna mah kedah ditaékkeun ti taun-taun sebelumna. Ku lantaran présidén nu sebelum­-sebelumna ngarasa lamun ayeuna ditaékkeun BBM, contona waé ayeuna ditaékkeun BBM kalah neumbleuhkeun ka presidén nu ayeuna, jadi presidén teh merasa terhina. Asa.. kumaha nya..asa dilécéhkeun ku rakyat. Ayeuna kan akibatna karaos ku urang. Tah lamun ayeuna teu ditaékkeun rék iraha deui. Mun ditaékkeun ti ayeuna kénéh pasti ke depanna, ka payunna moal deui krisis ékonomi. ku lantaran sahenteuna lamun ditaékkeun BBM kan otomatis kana APBN ogé pasti bakal nambahan sarta bisa ngurangan hutang nagara.
Siti               : Saur abdi mah salah juga ya presidén, saur abdi mah aya lepatna ogé SBY kapungkur pernah ngungkapkeun BBM téh moal naék. Saur abdi mah SBY teh ulah waka ngungkapkeun anu kitu. Aya salahna ogé, aya lepatna ogé SBY téh. SBY janji BBM moal ditaékkeun tapi diturunkeun, tapi buktina malah naék, jadi rakyat gé keuheul ka SBY naha bet kitu.

Téma               : Artis jadi Pejabat

Tim Pro           : Gumanti M. subagja

Hatib Setiana

Wais Alqomi Abadi

Tim Kontra      : Garnis Nurida

Annisa  Afriyanti

Fitriyanti  Khasanah

Gumanti       : Menurut abdi mah ditingali tina segi kamampuhanana, da ditingali-­tingali deui pendidiknanan artis-artis ayeuna rata-rata tos ningkat. Kitu mun di tingali tina pendidikanana. Teras urang ogé naon téh urang ogé teu menolak kumargi da upami pamingpin téh pasti ngagaduhan, naon téh, tanggungjawab sareng cita-cita nu ku anjeunna bakal di programkeun. Ku kituna urang teu kenging langsung menolak sateuacan ningali kumaha saatos para artis jadi pamingpin, paktana kumaha kituh. Pami saé kan urang tiasa ngadukung.
Garnis          : panginten abdi mah rada kirang setuju, kumargi kan upami artis mah kan ti nuju alitna teh dilatihna kana kaartisan, bukan pada yang, sanés kana politik. Ari artis kan rata-rata apa yang, naon anu ku manéhna diucapkeun dina sinetron sanés kanyataan mung bohong. Janten artis mah rata-rata pokusna téh kana kaartisanana sanés kana ngajantenkeun Indonesia maju. Muhun éta oge aya kahoyong ngamajukeun Indonesia., tapi maranéhanana teh henteu sakola nu leres kana politik sareng hukum téh.
Hatib            : janten kieu nya teu sadayana artis berpendidikan rendah, contona Ruhut Sitompul kan sarjana hukum. Dede Yusup kan kapungkurm anggota DPR. Janten teu sadayana artis barodo, aranjeunna téh gaduh pangalaman. Kunaon éta artis-artis di urang janten pejabat nya? Kumargi aranjeunna téh tos gaduh kakuatan pengajakna téh agueng. Pas ningali nu ngajak si anu, mun diajak ku si anu mah, sapertosna téh pami diajak ku Dédé Yusup mah pasti hayu waé, teras upami diajak ku abdi, abdi teu acan terkenal.
Anisa           : Tapi kan éta téh dimangpaatkeun ku artis nu bariasa, ngakibatkeun ayana politik uang. Ayeuna artis anu bariasa bisa janten pejabat, éta teh diturutan.
Gumanti       : menurut abdi mah, naon téh, pami ditingali tina segi popularitas sareng masalah uang teu sadayana artis tiasa kitu, kumargi da teu artis waé nu ngagaduhan popularitas. Agum Gumelar ogé pan tos kénging simpati ti masarakat tos dipandang luhur ku masarakat téh. Teras ayeuna mah anu, intina mah masarakat gé tos tiasa berpikir tos tiasa ningali kayaan politik di nagara urang.
Fitriyanti      : Teu sadayana masarakat pinter, seueur ogé masarakat nu kirang, contona nalika kamari Déde Yusup ka daerah urang, ngajanjikeun jadi pejabat anu bageur, seueur masarakat anu terbujuk.
Wais            : Saur abdi mah nya teu Dédé Yusup anu kitu téh, Agum Gumelar ogé sami. Artis kurang tanggungjawab kumaha? artis pan ngadak-ngadak pami ngiringan janten pejabat, kaluar heula tina kaartisanana téh.

Téma               : Sakola Gratis

Tim Pro           : Annisa Octa Y

Ira Meilani

Natasya Soraya

Tim Kontra      : Aditia Damayanti

Ersena Frisilia

Rani  Dilla O

Annisa Octa : Panginten kaleresan pami pamaréntah tiasa, kelompok abdi ngarojong pisan ka pamaréntah teh, yén pamaréntah tiasa ngadamel sakola gratis, asal pamaréntah tiasa ngagunakeun asét-asét nu aya di daerahna. Ayeuna tong muluk-muluk ka nagara ka bangsa lah, ka daérah nyalira heula, pamaréntah yakin tiasa, kan di tiap daérah téh gaduh sumber daya alam, sumber daya ti pariwisatana ogé, tah ti dinya teh pamaréntah téh, janten pamaréntah tiasa ngaékploitasi tina daérah­daérah anu yakin lah tiasa ngahasilkeun sesuatu anu berguna, istilahna mah kanggo danana lah.
Aditia           : Pamadegan kelompok abdi mah nya kirang satuju kana rencana pamarentah éta téh. Tiasa katingali ku urang ayeuna kumaha kaayaan nagara urang. Ayeuna lamun pamaréntah maksakeun kedah aya sakola gratis ti SD dugi ka SMA, asa moal, kecualina pami salasahijina. Misalna téh taun ayeuna mah SDna taun engké mah SMP. Kunaon abdi nolak? Kumargi tingali ayeuna mah pamaréntah téh seueur hutang, tong boro sakola gratis, kanggo nga éta hutang ogé teu tiasa.
Natasya        : Pamaréntah kan dinamis, robah-robah. Ayeuna pamaréntah nuju krisis, siapa tahu engké mah henteu. Tadi saur anisa, pamaréntah asal gaduh kayakinan, gaduh keinginan pasti tiasa. Ayeuna kan tiap daerah punya asét.
Ersena         : Menurut kelompok abdi mah, tong boro kana pendidikan ti SD dugi ka SMA kanggo pasilitas ka sakola ogé jarang nya?
Rani             : Ayeuna kerja hésé, sakola tinggi-tinggi, angger nu penting mah agama. Ayeuna masarakat mikir kieu, keur naon sakola? nu penting mah digawé. Tah ieu teh mana, sakola gratis téh naon gunana.
Ira                : Kieu panginten nya, ayeuna lamun nyandak kana agama, pangintn dina agama oge aya hadis ti mimiti urang gubrag ka alam dunya dugi ka liang kubur teh mancari élmu. Dina mencari élmu éta téh henteu di sakola waé tapi dimana waé.
Ersena          : Ayeuna mah tingali dunya nyata wé nya. Seueur pengangguran, utang dimana-mana, pamaréntah kedah mikirkeun éta.
Annisa         : kieu nya pamaréntah kudu mikirkeun rakyat, ayeuna aya buktina teu pamaréntah mikirkeun rakyat? Pendidikan téh tandana pamaréntah mikirkeun rakyat. Kumaha carana, asal pamaréntah punya keyakinan anu kuat tiasa ngabangun éta sakola.

Téma               : Sakola Gratis

Tim Pro           : Zulfahmi

Rizki Yordan

Argi argiansyah

Tim Kontra      : Hana Faijah

Desi Fatwani

Firda Firdaus

Zulfahmi      : Sakola gratis ayeuna teu acan kalaksanakeun, tapi saur abdi mah pami tos dijantenkeun ieu program, insya Alloh bakal aya nu mendukung, boh pamarentah éta mah, boh PEMDA atanapi PEMKOT, kadieuna masarakat pasti ngarojong pisan. Kumargi dina agama ogé di sebatkeun innama a’malu biniyat, niat téh tergantung kana étana. Ari abdi mah saé pisan pamaréntah gaduh rencana kanggo ngagratiskeun sakola, komo deui ti SD dugi ka SMA. Pan ayeuna teh urang nuju susah kite nya, berarti pamaréntah gaduh pipikiran kumaha carana ngalereskeun jalmi-jalmi rakyat anu jalata di Indonesia, ditaékkeun kana garis kemiskinan.
Hana            : kelompok abdi mah teu setuju, soalna kan sok ayeuna bisa was ngagratiskeun sadaya sakola, tapi kan orang-orang na teu tiasa. Boro­boro ngagartiskeun sakola, pamaréntah téh banyak, seueur pengorbana-pengorbanan belaannana naon kituh. Ayeuna was kan saur Zul tadi, saé mengurangi moneter. Boro-boro kitu ayeuna kan di kelas urang mayarna ageung, jalmi-jalmina téh aya nu haré-haré dina belajarna teh aya nu semangat, jadi kan pamaréntah ngagratiskeun sakola, tergantung jalmi-jalmina, kan aya nu males, engkéna téh pamarentah bakal capé gawé teu kapaké.
Argi             : Tiasa waé nya sakola di gratiskeun ti SD dugi ka SMA, janten pan BBM sareng biaya sakola ageung kénéh biaya sakola, tiasa waé biaya BBM téh kana sakola.
Desi             : daripada sakola digratiskeun, tapi hasilna sia-sia tetep ngalahirkeun pangangguran.
Rizki            : Tadi kan nyebatkeun masalah pekerjaan, tapi sateuacan pekerjaan teh kedah sakola heula, diajarkeun heula ku pamaréntah téh, jadi pekerjaanna teh tinggi kituh tangtos kenging panghasilan nu tinggi oge. Éta teh pamarentah masihan tiasa bea siswa kanu sakola
Firda            : Lamun pamaréntah ngayakeun sakola gratis, naon hasilna kitu? Seueur mahasiswa nau sakola tingai tetep nganggur. Ayeuna tingali anu SD anu teu tamat sakolana kan bisa suksés, teu kedah sakola. Pamaréntah téh daripada ngagratiskuen sakola, danana téh tiasa kanggo ngadamel lapangan pekerjaan.
Zulfahmi      : Tadi aya pertanyaan pamaréntah sanggup teu ngagratiskeun sakola? Ku abdi dijawab sanggup. Ayeuna tadi masalah aya nu teu rajinna, pamarentah geus capé-capé. Abdi mah yakin pamarentah gaduh pikiran anu teu pondok pasti panjang. Anu teu bener diajarna téh, yakin pemerintah gaduh taktik tersendiri kanggo menghadapi éta siswa kitu. Komo deui ayeuna lamun misal kieu ayeuna abdi teu leres tapi abdi dibiayaan ku pamaréntah yakin pan pami di sakola administrasi negara mah di DO  kararitu téh.

Téma               : Sakola Gratis

Tim Pro           : Zulfahmi

Rizki Yordan

Argi argiansyah

Tim Kontra      : Hana Faijah

Desi Fatwani

Firda Firdaus

Zulfahmi      : Sakola gratis ayeuna teu acan kalaksanakeun, tapi saur abdi mah pami tos dijantenkeun ieu program, insya Alloh bakal aya nu mendukung, boh pamarentah éta mah, boh PEMDA atanapi PEMKOT, kadieuna masarakat pasti ngarojong pisan. Kumargi dina agama ogé di sebatkeun innama a’malu biniyat, niat téh tergantung kana étana. Ari abdi mah saé pisan pamaréntah gaduh rencana kanggo ngagratiskeun sakola, komo deui ti SD dugi ka SMA. Pan ayeuna teh urang nuju susah kite nya, berarti pamaréntah gaduh pipikiran kumaha carana ngalereskeun jalmi-jalmi rakyat anu jalata di Indonesia, ditaékkeun kana garis kemiskinan.
Hana            : kelompok abdi mah teu setuju, soalna kan sok ayeuna bisa was ngagratiskeun sadaya sakola, tapi kan orang-orang na teu tiasa. Boro­boro ngagartiskeun sakola, pamaréntah téh banyak, seueur pengorbana-pengorbanan belaannana naon kituh. Ayeuna was kan saur Zul tadi, saé mengurangi moneter. Boro-boro kitu ayeuna kan di kelas urang mayarna ageung, jalmi-jalmina téh aya nu haré-haré dina belajarna teh aya nu semangat, jadi kan pamaréntah ngagratiskeun sakola, tergantung jalmi-jalmina, kan aya nu males, engkéna téh pamarentah bakal capé gawé teu kapaké.
Argi             : Tiasa waé nya sakola di gratiskeun ti SD dugi ka SMA, janten pan BBM sareng biaya sakola ageung kénéh biaya sakola, tiasa waé biaya BBM téh kana sakola.
Desi             : daripada sakola digratiskeun, tapi hasilna sia-sia tetep ngalahirkeun pangangguran.
Rizki            : Tadi kan nyebatkeun masalah pekerjaan, tapi sateuacan pekerjaan teh kedah sakola heula, diajarkeun heula ku pamaréntah téh, jadi pekerjaanna teh tinggi kituh tangtos kenging panghasilan nu tinggi oge. Éta teh pamarentah masihan tiasa bea siswa kanu sakola
Firda            : Lamun pamaréntah ngayakeun sakola gratis, naon hasilna kitu? Seueur mahasiswa nau sakola tingai tetep nganggur. Ayeuna tingali anu SD anu teu tamat sakolana kan bisa suksés, teu kedah sakola. Pamaréntah téh daripada ngagratiskuen sakola, danana téh tiasa kanggo ngadamel lapangan pekerjaan.
Zulfahmi      : Tadi aya pertanyaan pamaréntah sanggup teu ngagratiskeun sakola? Ku abdi dijawab sanggup. Ayeuna tadi masalah aya nu teu rajinna, pamarentah geus capé-capé. Abdi mah yakin pamarentah gaduh pikiran anu teu pondok pasti panjang. Anu teu bener diajarna téh, yakin pemerintah gaduh taktik tersendiri kanggo menghadapi éta siswa kitu. Komo deui ayeuna lamun misal kieu ayeuna abdi teu leres tapi abdi dibiayaan ku pamaréntah yakin pan pami di sakola administrasi negara mah di DO  kararitu téh.

Téma               : Harga BBM naék

Tim Pro           : Ingga Ratna D

Nenden Maulida
Tiara Anggraeni

Tim Kontra      : Ia Kania Dewi

Fauzia Nurul H

Karina Nurfitri

Ingga           : Kana naékna BBM ieu kelompok abdi setuju, améh Indonesia leuwih maju ti ayeuna. kumargi Indonesia teu tiasa terpuruk waé teu aya perubahan-perubahan anu signifikan kanggé anu akan datang. Tah, dina naékkeun BBM ieu pemerintah tiasa nyalametkeun APBN, tiasa ngabantos kalangan rendah, anu di handap ku ayana BLT.
Ia                 : Mungkin, oh panginten lepat penyelengaraanan hungkul. Ti Pamareéntah tos sae kanggo jalmi-jalmi anu teu mampu, tapi kan ka handap-handapna téh saperti ka camat kepala desana mah benten deui, aya KKN lah. Tah éta hal téh mungkin, kumargi minyak tanah kan nu diabotkeun ku masarakat alit mah. Kieu wé atuh nya, ari masarakat alit mah boro-boro mobil anu ngaggo bahan bakar solar nu kararitu, kan teu gaduh. Masarakat alit mah nu dipermasalahkeun teh minyak tanah, da ari orang kaya mah jarang kan nu nganggé minyak tanah, pasti gas waé améh téréh kitu. Nah mungkin, panginten ari masarakat mah teu setuju téh dina minyak tanah.
Nenden        : Emang minyak tanah nu janten sumber utama, tapi kan pamaréntah ogé tos nyoba ngasubsidi minyak tanah éta, ti payun kénéh diepét-epét waé naékna téh, tapi kan ayeuna naékna mah Indonesia tos teu tiasa ngolah minyak tanah sendiri, nyalira, sumberna tos diical.
Tiara           : Kieu wé atuh nya, orang kaya mah sibuk kan? Piraku badé masak mie waé ngahurungkeun heula kompor. Hoyongna téh nu praktis-praktis biasana mah ku gas. Emang bukan salah pemerintah yang sekarang, nu ayeuna, kunaon sieun naékkeun harga BBM, kusabab presidén sieun digulingkeun.  Tapi pami nganggo gas tiasa langkung irit.
Ingga           : Tapi kan pamaréntah tos nyadiakeun kaompor gas kanggo gentos minyak tanah, disertai cara pemakaianana.
Fauzia          : Tapi kan kompor gas éta aya isi ulangna, isi ulangna teh kaétang awis oge sesah.
Tiara            : Tapi pami nganggo gas tiasa langkung irit.
Karina          : Pamaréntah kedahna mikir kieu, pami harga hiji barang naék barang nu sanésna ogé sok naék. Pami harga minyak naék biasana mah gas ogé naék.

Téma               : Sakola Gratis

Tim Pro           : Fauziah Samsiatul

Pina Herlina

Tim Kontra      : Tri Fahmi Fauzi

Tria M. Tresna

Fauziah        : Sakola gratis saleresna mah tiasa, asal pamaréntah tiasa memperbaiki pamarentahna sorangan. Masalah nu salila ieu aya téh nya éta ayana korupsi di pamaréntah, dana nu aya seueur kapotong ku nu KKN ieu.
Tri Fahmi    : Tapi kieu, Negara Indonesia kan luas. Janten pami sadayana sakola di Indonesia digratiskeun asa moat mungkin, sabab merlukeun dana anu ageung pisan
Tria              : Lamun pamaréntah daerah masing-masing nu ngalakukeunna, pasti sakola gratis tiasa terlaksana. Apalagi di éra otonomi daérah sapertos ayeuna, peran pamaréntah daérah nu lebih dominan dina masarakat téh..
Pina             : Kieu wé atuh nya, orang kaya mah sibuk kan? Piraku badé masak mie waé ngahurungkeun heula kompor. Hoyongna téh nu praktis-praktis biasana mah ku gas. Emang bukan salah pemerintah yang sekarang, nu ayeuna, kunaon sieun naékkeun harga BBM, kusabab presidén sieun digulingkeun.  Tapi pami nganggo gas tiasa langkung irit.
Fauziah        : Tapi kan pamaréntah tos nyadiakeun kaompor gas kanggo gentos minyak tanah, disertai cara pemakaianana.
Fauzia          : Kieu wé atuh, ayeuna pamaréntah daerah kedah mencari poténsi­-poténsi nu aya di daérahna kanggé nambihan biaya. Pami kalaksanakeun, sakola gratis tiasa kalaksanakeun ogé.
Tri Fahmi    : Pamaréntah kedah ngemutan deui nu mana nu kedah diutamakan, naha sakola gratis atanapi kemiskinan. Menurut abdi mah kemiskinan heula nu kedah ditanggulangi, nembé sakola gratis.

Téma               : Sakola Gratis

Tim Pro           : Nining S.

Fitri Desiyana

Tria Mustari

Tim Kontra      : Dida achmad F

Hilman Faturrahman

Trisna Multriansyah

Nining         : Saur abdi mah rencana pamaréntah ngagratiskeun sakola téh saé pisan. Pami teu lepat, dina Undang-undang ogé, pendidikan teh janten tanggungjawab pamarentah. ngagratiskeun sakola tiasa janten solusi kana pendidikan Indonesia anu rendah.
Dida             : Menurut kelompok abdi mah, pendidikan téh memang tanggungjawab pamaréntah, tapi bukan, éh sanés ku cara ngagratiskeun sakola, sabab moal tiasa kalaksanakeun, da merlukeun dana anu ageung.
Tria              : Ari masalah dana mah tiasa dipilarian. Asal aya kemauan nu kuat sareng usaha nu maksimal ti pamaréntah, sakola tiasa gratis. Sumber dana mah tiasa tina gajih pejabat anu arageung pisan, tiasa dipotong kanggo ngagratiskeun sakola.
Hilman         : Negara Indonesia téh luas pisan, sakolana seueur pisan. Pami sakola digratiskeun sadayana, asa moal mungkin. Kecuali bertahap. Misalna ayeuna mah di Pulau Jawa, taun engkéna daérah-daérah nu sanés.
Nining         : Pamaréntah Indonesia terkenal ku korupsina. Ayeuna kan aya KPK nu tugasna memberantas korupsi. Pami dana nu dikorupsi tiasa dicandak deui, seueur pisan. Dana éta tiasa kanggo kana pendidikankeun.
Trisna          : Tapi pami ditingali ku urang, korupsi téh sanés ngirangan, tapi beuki nyeueuran. Dana pamaréntah seuer kunu dikorupsi. Ayeuna pamaréntah gaduh dana nu saalit, moal mungkin pami ngagratiskeun sakola.aya di daérahna kanggé nambihan biaya. Pami kalaksanakeun, sakola gratis tiasa kalaksanakeun ogé.
Tri Fahmi    : Pamaréntah kedah ngemutan deui nu mana nu kedah diutamakan, naha sakola gratis atanapi kemiskinan. Menurut abdi mah kemiskinan heula nu kedah ditanggulangi, nembé sakola gratis.
Iklan

31 Mei 2011 - Posted by | Uncategorized |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: