Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

kaparigelan nulis (pangajaran basa Sunda)

materi kaparigelan nulis tiasa di download di handap (ppt) ti DR.Yayat Sudaryat, M.Hum..

Mekarkeun Bahan Ajar Nulis

 

Ngajarkeun Nulis Puisi jeung Carpon

Ku: Nazaruddin Azhar

1.

Ngajarkeun sastra Sunda dina pajamanan kiwari, geus tangtu lain pagawéan énténg. Tong boro kana sastrana, kana basana gé, barudak téh jigana geus teu pati wawuh. Nyarita Basa Sunda ukur sakapanggihna di lingkungan sabudeureun, da réréana kapan di kulawarga nyarita téh geus méh prah ku basa Indonésia, atuh pangajaran di sakola, ukur sabaraha jam dina samingguna, hamo cukup pikeun ngaraketkeun barudak kana basa indungna.

Hal ieu téh ditambah deuih ku raména media di urang nu kabéh maké basa Indonésia, utamana media televisi nu geus jadi media hiburan utama di kulawarga. Mémang kiwari renung televisi lokal méh di unggal daérah, tur réa nu midangkeun acara kasundaan, tapi pamorna angger can bisa ngungkulan televisi swasta nasional, nu gambarna sok katémbong leuwih méncrang. Kitu deui sumber bacaan. Nu dianggap populér tur gaul ku barudak, tetep bacaan dina basa Indonésia. Tepi ka kiwari jigana can aya majalah husus keur barudak, nu eusina saluyu jeung nu dipikahayang ku barudak tur maké basa panganteur basa Sunda.

Dina kaayaan jiga kieu, pangajaran basa jeung sastra Sunda téh kuduna mah leuwih dihangkeutkeun, di saban tingkatan sakola. Malah mun bisa mah da di SD, basa Sunda téh kudu dijieun basa panganteur dina prosés diajar-ngajar sakabéh pangajaran, minimal ti kelas 1 tepi ka kelas 3 mah. Sangkan barudak leuwih wanoh kana basa Sunda.

2.

Ngeunaan pangajaran sastra Sunda di SD, numutkeun Pedoman Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Daerah (Sunda) untuk SD dan SMP (2003), lingkup konsep bahan pembelajaran sastra anu perlu ditepikeun ka siswa di téh ngawengku (1) puisi, (2) prosa, (3) drama.

Bahan pangajaran puisi ngawengku (a) jangjawokan/mantra, (b) sisindiran, (c) kakawihan, (d) pupujian, (e) wawacan, (f) guguritan, (g) pupuh (balakbak, pucung, maskumambang, ladrang, lambang, magatru, gambuh, jurudemung, kinanti, mijil, wirangrong, gurisa, asmarandana, durma, pangkur, sinom, dangdanggula), jeung (h) sajak.

Bahan pangajaran prosa ngawengku (a) carita pantun, (b) dongeng, (c) carita pondok, (d) novel. Sedengkeun bahan pangajaran drama ngawengku (a) naskah drama, jeung (b) naskah gending karesmen.

Wah, édas pisan geuning. Aya jangjawokan, guguritan, wawacan, carita pantun,  jeung gending karesmén sagala! Moal kitu, disebut ngarawu ku siku mah? Naha perlu kénéh ngajarkeun sabangsa wawacan ka para siswa, sedengkeun boa, guruna gé réa nu can pernah muka buku wawacan? Jeung keur naon barudak sina diajar jangjawokan? Jigana leuwih pantes mun nu karitu mah cukup keur ulikan para mahasiswa di paguron luhur wé, pikeun niténan kamekaran basa Sunda, nu aya hubunganana jeung kayakinan atawa mistik di masarakat Sunda.

Leuwih merenah upamana, ambahan pangajaran sastra Sunda di SD téh diheureutan, ku ngajarkeun puisi (maca jeung nulisna), prosa (maca jeung ngarang carita pondok), jeung drama (diajar peran maké basa Sunda).

Dina riungan ieu gé jigana kudu diheureutan bahan obrolan téh, ukur sabudeureun diajar nulis puisi jeung nulis carpon. Bisi malah teu ka ditu teu ka dieu ari sagala hayang disampeur mah. Bisi panjang teuing.

3.

Puisi

Ngajarkeun puisi, boh maca (nyurahan/ngaaprésiasi) atawa nulisna, lain hartina ngajurung sakabéh murid sangkan jadi panyajak atawa sastrawan. Latihan maca jeung nulis puisi, enas-enasna mah pikeun ngasah ‘kepekaan’ para siswa kana ungkara nu aya dina basa Sunda. Béh dituna siswa boga rasa reueus tur ngarasa mibanda kana basa indungna, basa Sunda.

Puisi téh karya seni nu bisa ngabeungharan batin nu macana. Maca puisi, ngalenyepan eusi puisi jeung nulis puisi bisa ngalatih para siswa sangkan leuwih peka kana kahirupan, tur bisa numuwuhkeun sikep émpatik ka sasama jeung lingkungan di sabudeureun. Pan puisi téh eusina teu jauh tina kahirupan nu aya di lingkungan urang, réa nu nembrakkeun ajén inajén kamanusaan, boh nu aya hubunganana jeung masalah  sosial, budaya, atawa kayakinan (agama).

Sangkan murid resep kana puisi, tangtu wé, kudu dimimitian heula ku guruna nu kudu weruh kana puisi. Lain wungkul apal kana définisi atawa unsur-unsur nu aya dina puisi, tapi nu leuwih penting, bisa neuleuman jeung ngarasakeun éndahna puisi. Hal ieu téh bakal mangaruhan kana cara ngajar ka para siswa. Lamun urang salaku guru bisa macakeun hiji puisi ku éksprési nu pikaresepeun, pertéla ucapanana, alus lentong jeung gayana, meureun barudak gé bakal katajieun. Kitu deui dina nyaritakeun eusi puisi, kudu tepi ka kaungkab naon makna atawa maksud nu ditepikeun ku éta puisi, sangkan para siswa ogé bisa ngarasakeun éndahna jeung ngarti kana eusi éta puisi.

Hal ieu mémang kudu dimimitian ku guruna. Méré conto ku cara nu daria. Guru kudu némbongkeun pangaresepna kana puisi, kudu bisa mertélakeun ku sikep jeung pamulu nu némbongkeun yén puisi téh karya seni nu pikaresepeun tur gedé mangpaatna pikeun urang.

Mun murid geus ‘percaya’ yén puisi téh mémang karya nu éndah, nu aya mangpaatna pikeun maranéhna, ti dinya mah kakara urang nerangkeun naon nu ngabédakeun antara puisi jeung prosa, atawa puisi jeung tulisan jurnalistik/berita. Hartina, lebah dieu urang nerangkeun unsur-unsur nu aya dina puisi, upamana diksi, bait, metafor atawa lambang, wirahma, jeung sajabana, kalayan maké conto puisi nu dibacakeun téa.

Kudu ditandeskeun, yén urang saréréa bisa nyieun puisi. Kabéh murid kudu sina gedé haté yén maranéhna gé bisa nyieun atawa nulis puisi nu alus. Latihanana bisa ku cara nu spontan, teu kudu ditulis. Contona, tiap murid nyiapkeun hiji ungkara/kecap barang pikeun diucapkeun. Bisa jadi engkéna aya murid nu nyebut “ucing”, atawa “panto”, “langit”, jeung sajabana. Éta kecap téh ku urang bisa dibéré harti sacara dénotatif jeung konotatif. Kecap “ucing”, harti dénotatifna nya ngaran sato, tapi dina harti konotatif, bisa nuduhkeun kana kalakuan jalma nu jiga ucing, upamana. Laju diterangkeun, yén dina puisi aya nu disebut métafor, nu taya lian iwal ti kecap barang nu mibanda harti konotatif téa.

Latihan saterusna bisa diteruskeun ku ngaranggeuykeun dua atawa tilu kecap. Sina dibaca ku siswa jeung sina diterangkeun naon hartina. Ti dinya kakara, murid sina nyobaan nyieun puisi pondok, nu ngan sabait/sapada, nu ngandung métafor, tur sina dibaca ditarikkeun, saurang-saurang.

Latihan nulis puisi, leuwih hadé sakali-kali mah dilaksanakeun di luar rohangan kelas. Upamana di buruan sakola atawa di taman, atawa di tempat nu negrak. Murid bisa niténan kaayaan di sabudeureun, tur bisa nuliskeun naon nu katempo nu engkéna bisa dijieun bahan pikeun ngawangun puisi.

Tarékah ngajarkeun nulis puisi bisa ku rupa-rupa cara, gumantung kana kaparigelan guru dina ngolah suasana diajar. Nu penting, murid bisa ancrub langsung dina nyipta puisi, tur carana pikaresepeun. Diajar nulis puisi mah leuwih hadé teu ngagegedékeun teuing téori, tapi prak dilaksanakeun tepi ka murid enya-enya resep tur ngarasa mampuh nulis puisi. Tapi lain hartina téori teu diajarkeun. Kapan dina prak-prakanana latihan gé, téori mah tetep bakal kasampeur, kaobrolkeun.

Dina sastra Sunda, sabenerna aya kakurang, nyaéta lebah pamedalan/penerbitan buku puisi Sunda, langka buku puisi pikeun barudak. Pikeun conto bacaeun di kelas, lian ti nu geus aya dina buku pangajaran, urang gé bisa nyokot puisi nu aya dina antologi nu geus nyampak, tur dianggap cocog pikeun surahaneun barudak. Atawa bisa nyokot tina puisi siswa nu dimuat ku majalah, upamana dina Manglé, jeung Cupumanik.

4.

Carpon

Diajar nulis carpon, bisa dimimitian ku diajar nyarita kalawan spontan. Nyaritakeun nu basajan wé, upamana murid sina nyaritakeun naon nu katempo jeung kadéngé ku maranéhna sabot miang ti imah ka sakola. Dina latihan ieu, nu penting murid bisa nyusun kalimah jadi leunjeuran carita. Najan aya sababaraha murid upamana nu inditna bareng, tur ngaliwatan jalan nu sarua, tangtu dina nyaritakeunana mah bakal aya bédana, da tiap-tiap murid pasti bakal béda sudut pandang-na.

Bisa ogé ku cara nyusun kalimah babarengan. Tiap murid ngucapkeun hiji kecap nu kudu disambung ku murid séjén sangkan ngaleunjeur jadi sakalimah. Sanggeus latihan ngucapkeun masing-masing sakecap, diteruskeun ku ngucapkeun sakalimah, kalawan kudu nyambung jeung murid nu lian, jadi hiji leunjeuran carita. Latihan spontan kieu téh alus pikeun ngasah imajinasi.

Dina latihan babarengan ieu, cobaan maké tokoh jalma kahiji, kadua, jeung tokoh fabel. Malah bisa dipanganteuran ku guru, upamana carita dipuseurkeun kana carita sapopoé, carita horor, carita silat, jeung sajabana. Keun wé hasilna mah kumaha engké, biasana da sok katémbong hasil nu di luar dugaan. Imajinasi barudak kalan-kalan leuwih punjul tibatan imajinasi kolot dina lebah ngadongéng mah.

Méméh prak diajar ngarang tinulis, hadéna mah dimimitian heula ku ngaaprésiasi carpon nu geus aya. Upamana carpon nu dijieun ku siswa nu dimuat dina majalah. Bandingkeun jeung hasil tina “ngarang réréongan” nu spontan téa.

Dina prak ngarang, mimitian ku ngarang carita nu tokohna ukur saurang. Laju kana carita nu maké dua tokoh, tur maké paguneman. Murid sina ngarti bédana paguneman jeung narasi. Tong waka dibéré téma, keun wé sina bébas. Sarta kudu ditandeskeun, yén dina keur prak ngarang mah nu utama, si pangarang ngébréhkeun heula naon nu aya dina kereteg haténa, lain nu aya dina pikiranana. Pungsi pikiran dina ngarang mah lain keur waktuna nulis, tapi keur ngédit tulisan mun karangan geus réngsé dijieun. Urusanana jeung téknis nulis katut logika carita. Mun keur ngarang mah, sina ngaguluyur wé heula, mun geus réngsé kakara oméan nu salahna. Jeung tong réa dibaca, keun sina parat heula. Mun bulak-balik dibaca sok tara laju, da kalah hantem ngoméan nu cikénéh dituliskeun.

Dina ngarang carpon téh réa unak-anikna. Tapi pikeun barudak mah bisa dibéré téori nu basajan. Nyaéta kudu aya tokoh, latar (lokasi), jeung carita. Dina karangan aya bubuka, eusi, jeung panutup. Leuwih alus mun murid mimiti diajar ngarang téh nuliskeun nu kungsi kaalaman ku manéhna, nu dianggap narik atina. Mun geus nyobaan nulis nu kaalaman langsung, laju kana ngarang carita dumasar kana kajadian nu kadéngé jeung katénjo, nu aya di lingkungan sabudeureun. Upamana ngeunaan tokoh patani, tukang béca, jsb.

Kudu ditandeskeun, dina ngarang carpon mah tong sagala dicaritakeun. Cukup wé ku nyaritakeun hiji kajadian nu kalakonan ku si tokoh. Nu disebut carpon mah sarua jeung fragmén, lain mangrupa bahan pikeun nyieun novel.

Mun seug nilik dina pajemuhan sastra Indonésia, lian ti aya cerita péndék (cerpén), ogé aya nu disebut cerita mini, nu tangtuna leuwih pondok tibatan cerpén nu ilahar. Malah sanggeus mahabu twitter jeung facebook mah, kapan aya nu disebut fiksi mini sagala. Nyaéta carita nu panjangna ukur 140-an karakter/huruf. Mimitina mah lantaran dijieunna dina status atawa twit nu kasengker panjangna kudu sakitu, nu saterusna jadi trén. Kapan aya nu geus dibukukeun sagala, fiksi mini téh. Ratusan karangan nu masing-masing panjangna ukur sakalimah atawa dua kalimah, tapi ngandung unsur carita.

Dina basa Sunda mah can pati réa nu nulis fiksi mini téh. Iwal carpon mini, kungsi aya bukuna, ladang tina pasanggiri nulis carpon mini sababaraha taun ka tukang.

Mun seug dititénan, aya alusna tah, dina pangajaran nulis atawa ngarang carita pondok, dimimitian ku diajar nulis fiksi mini.  Karangan pondok kacida, tapi bisa nganteur imajinasi nu maca. Malah tugas nulisna gé bisa maké pakakas atawa media nu kiwari geus réa dipaké ku barudak. Mun di kelas kabéh murid geus baroga hapé (handphone), tibatan dicaram bari teu digugu mah, mending dipaké pikeun diajar. Upamana, murid ditugaskeun nulis fiksi mini nu engkéna dikirim ngaliwatan SMS ka hapé guru. Pikeun dipeunteun. Saratna, nulisna teu meunang disungkat-singkat, kudu bener nulis kalimahna, titik komana, kudu aya tokoh, jeung sajabana. Kitu deui mun barudak geus baroga fésbuk (facebook), tugasna sakali-kali mah nulis fiksi mini nu ditagkeun ka fésbuk guru. Kitu gé mun bisa. Ngarah téhnologi téh aya mangpaatna dina prosés ngajar-diajar sastra Sunda.

5.

Naon nu ditulis di dieu, geus tangtu teu nyosok jero ngungkab téori nulis puisi jeung carpon. Éstu ukur sausap saulas. Ngan  cara-cara nu ditembrakkeun ieu téh kungsi dipraktékeun ku nu nulis di sanggar sastra, tur hasilna kaitung nyugemakeun. Sok sanajan kitu, bisa waé hasilna bakal béda lamun diprakkeun di jero kelas mah, dina pangajaran nu geus kawengku ku kurikulum.

Ceuk tadi gé, diajar nulis puisi jeung carpon téh lain pikeun ngajurung murid sina jaradi panyajak atawa sastrawan (najan teu nanaon mun engkéna aya nu jadi pangarang gé), tapi ku bisana nulis carita, ngarang, ku resepna kana puisi Sunda, bisa ngarasakeun éndahna puisi Sunda, tangtu bakal mangaruhan kana karakter hiji murid, dina enggoning ngalakonan hirup saterusna. Diajar ngarang téh sarua jeung diajar mikir kalawan sistematis, ngungkabkeun kereteg haté jeung pikiran dina struktur basa jeung kalimah anu merenah, nu bakal gedé mangpaatna dina hirup kumbuh saterusna, naon waé gé profési nu dilakonanana.***

Ieu tulisan mangrupa panganteur guaran
ngeunaan pangajaran sastra Sunda
dina acara Seminar Sastra “Pembelajaran Sastra Sunda di SD”,
Temu Civitas Akademika PGSD Se-Jabar Banten XIII,
UPI Kampus Tasikmalaya, 2011.

materi kaparigelan nulis tiasa di download di handap (ppt) ti DR.Yayat Sudaryat, M.Hum..

Mekarkeun Bahan Ajar Nulis

Iklan

21 Maret 2011 Posted by | Administrasi Guru | | Tinggalkan komentar

kepemimpinan pendidikan

KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN

A.    Hakikat Pemimpin

“Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk memepengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan.”[2]

Dalam kegiatannya bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengerahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Pada tahap pemberian tugas pemimpin harus memberikan suara arahan dan bimbingan yang jelas, agar bawahan dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan mudah dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4

Dengan demikian kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggotanya. Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggota dan juga dapat memberikan pengaruh, dengan kata lain para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengnaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Sehingga terjalin suatu hubungan sosial yang saling berinteraksi antara pemimpin dengan bawahan, yang akhirnya tejadi suatu hubungan timbal balik. Oleh sebab itu bahwa pemimpin diharapakan memiliki kemampuan dalam menjalankan kepemimpinannya, kareana apabila tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan dapat tercapai secara maksimal.

B.    Tipe-Tipe Kepemimpinan

Dalam setiap realitasnya bahwa pemimpin dalam melaksanakan proses kepemimpinannya terjadi adanya suatu permbedaan antara pemimpin yang satu dengan yang lainnya, hal sebagaimana menurut G. R. Terry yang dikutif Maman Ukas, bahwa pendapatnya membagi tipe-tipe kepemimpinan menjadi 6, yaitu :

1.      Tipe kepemimpinan pribadi (personal leadership). Dalam system kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Petunjuk itu dilakukan secara lisan atau langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan.

2.      Tipe kepemimpinan non pribadi (non personal leadership). Segala sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non pribadi baik rencana atau perintah juga pengawasan.

3.      TIpe kepemimpinan otoriter (autoritotian leadership). Pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksinya harus ditaati.

4.      Tipe kepemimpinan demokratis (democratis leadership). Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama. Agar setiap anggota turut bertanggung jawab, maka seluruh anggota ikut serta dalam segala kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usahan pencapaian tujuan.

5.      Tipe kepemimpinan paternalistis (paternalistis leadership). Kepemimpinan ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuannya adalah untuk melindungi dan untuk memberikan arah seperti halnya seorang bapak kepada anaknya.

6.      Tipe kepemimpinan menurut bakat (indogenious leadership). Biasanya timbul dari kelompok orang-orang yang informal di mana mungkin mereka berlatih dengan adanya system kompetisi, sehingga bisa menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan dan biasanya akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan di antara yang ada dalam kelempok tersebut menurut bidang keahliannya di mana ia ikur berkecimpung.[3]

Selanjutnya menurut Kurt Lewin yang dikutif oleh Maman Ukas mengemukakan tipe-tipe kepemimpinan menjadi tiga bagian, yaitu :

1.      Otokratis, pemimpin yang demikian bekerja kerang, sungguh-sungguh, teliti dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan yang berlaku dengan ketat dan instruksi-instruksinya harus ditaati.

2.      Demokratis, pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang pelaksanaan tujuannya. Agar setiap anggota turut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan dan penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan.

3.      Laissezfaire, pemimpin yang bertipe demikian, segera setelah tujuan diterangkan pada bawahannya, untuk menyerahkan sepenuhnya pada para bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Ia hanya akan menerima laporan-laporan hasilnya dengan tidak terlampau turut campur tangan atau tidak terlalu mau ambil inisiatif, semua pekerjaan itu tergantung pada inisiatif dan prakarsa dari para bawahannya, sehingga dengan demikian dianggap cukup dapat memberikan kesempatan pada para bawahannya bekerja bebas tanpa kekangan.[4]

Berdasarkan dari pendapat tersebut di atas, bahwa pada kenyataannya tipe kepemimpinan yang otokratis, demokratis, dan laissezfaire, banyak diterapkan oleh para pemimpinnya di dalam berbagai macama organisasi, yang salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Dengan melihat hal tersebut, maka pemimpin di bidang pendidikan diharapkan memiliki tipe kepemimpinan yang sesuai dengan harapan atau tujuan, baik itu harapan dari bawahan, atau dari atasan yang lebih tinggi, posisinya, yang pada akhirnya gaya atau tipe kepemimpinan yang dipakai oleh para pemimpin, terutama dalam bidang pendidikan benar-benar mencerminkan sebagai seorang pemimpinan yang profesional.

 

C.    Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemimpin Dalam Manajemen Pendidikan

Dalam melaksanakan aktivitasnya bahwa pemimpin dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut sebagaimana dikemukakan oleh H. Jodeph Reitz (1981) yang dikutif Nanang Fattah, sebagai berikut :

1.      Kepribadian (personality), pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin, hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan.

2.      Harapan dan perilaku atasan.

3.      Karakteristik, harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan.

4.      Kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya pemimpin.

5.      Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan.

6.      Harapan dan perilaku rekan.[5]

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka jelaslah bahwa kesuksesan pemimpin dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh factor-faktor yang dapat menunjang untuk berhasilnya suatu kepemimpinan, oleh sebab itu suatu tujuan akan tercapai apabila terjadinya keharmonisan dalam hubungan atau interaksi yang baik antara atasan dengan bawahan, di samping dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki pemimpin, seperti motivasi diri untuk berprestasi, kedewasaan dan keleluasaan dalam hubungan social dengan sikap-sikap hubungan manusiawi.

Selanjutnya peranan seorang pemimpin sebagaimana dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto, sebagai berikut :

1.      Sebagai pelaksana (executive)

2.      Sebagai perencana (planner)

3.      Sebagai seorangahli (expert)

4.      Sebagai mewakili kelompok dalam tindakannya ke luar (external group representative)

5.      Sebagai mengawasi hubungan antar anggota-anggota kelompok (controller of internal relationship)

6.      Bertindak sebagai pemberi gambaran/pujian atau hukuman (purveyor of rewards and punishments)

7.      Bentindak sebagai wasit dan penengah (arbitrator and mediator)

8.      Merupakan bagian dari kelompok (exemplar)

9.      Merupakan lambing dari pada kelompok (symbol of the group)

10.  Pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya (surrogate for individual responsibility)

11.  Sebagai pencipta/memiliki cita-cita (ideologist)

12.  Bertindak sebagai seorang aya (father figure)

13.  Sebagai kambing hitam (scape goat).[6]

Berdasarkan dari peranan pemimpin tersebut, jelaslah bahwa dalam suatu kepemimpinan harus memiliki peranan-peranan yang dimaksud, di samping itu juga bahwa pemimpin memiliki tugas yang embannya, sebagaimana menurut M. Ngalim Purwanto, sebagai berikut :

1.      Menyelami kebutuhan-kebutuhan kelompok dan keinginan kelompoknya.

2.      Dari keinginan itu dapat dipetiknya kehendak-kehendak yang realistis dan yang benar-benar dapat dicapai.

3.      Meyakinkan kelompoknya mengenai apa-apa yang menjadi kehendak mereka, mana yang realistis dan mana yang sebenarnya merupakan khayalan.[7]

Tugas pemimpin tersebut akan berhasil dengan baik apabila setiap pemimpin memahami akan tugas yang harus dilaksanaknya. Oleh sebab itu kepemimpinan akan tampak dalam proses di mana seseorang mengarahkan, membimbing, mempengaruhi dan atau menguasai pikiran-pikiran, perasaan-perasaan atau tingkah laku orang lain.

Untuk keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan diperlukan seorang pemimpian yang profesional, di mana ia memahami akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, serta melaksanakan peranannya sebagai seorang pemimpin. Di samping itu pemimpin harus menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan bawahan, sehingga terciptanya suasana kerja yang membuat bawahan merasa aman, tentram, dan memiliki suatu kebebsan dalam mengembangkan gagasannya dalam rangka tercapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

konsep kepemimpinan dalam bentuk power point dapat di download di bawah ini

Leadership

20 Maret 2011 Posted by | Pasca UNIGAL (Manajemen Pendidikan) | | 2 Komentar

metode penelitian bahan kuliah pasca

METODOLOGI PENELITIAN

SUMBER http://azizahkh.wordpress.com

Metode kuantitatif dan kualitatif berkembang terutama dari akar filosofis dan teori sosial abad ke-20. Kedua metode penelitian di atas mempunyai paradigm teoritik, gaya, dan asumsi paradigmatik penelitian yang berbeda. Masing-masing memuat kekuataan dan keterbatasan, mempunyai topik dan isu penelitian sendiri, serta menggunakan cara pandang berbeda untuk melihat realitas sosial.

Penelitian pada hakikatnya adalah berusaha mendapatkan informasi tentang sistem yang ada (dan beroperasi) pada obyek yang sedang diteliti, maka peneliti perlu menentukan cara menemukan informasi tentang sistem yang sedang dicari itu. Cara menemukan informasi itulah yang bervariasi baik dengan menggunakan metode kuantitatif, kualitatif maupun menggabungkan dari kedua metode tersebut. Perbedaan yang berawal dari paradigma pengetahuan yang berbeda itu nampak pada praktek kegiatan penelitiannya, yaitu dalam penentuan tujuan (masalah), penentuan macam data yang dicari, penentuan sumber data, penentuan instrumen pengumpul data, kegiatan pengumpulan dan analisis data. Baca lebih lanjut

20 Maret 2011 Posted by | Pasca UNIGAL (Manajemen Pendidikan) | | Tinggalkan komentar

naskah drama

naskah drama di handap mangrupa adaptasi tina bobodoran sunda kang ibing saparakanca

Drama sababak

Palaku:

 1. Kang Sudin
 2. Jang Opik
 3. Kang Ejen
 4. Kang Uhen
 5. Bangsrat
 6. Nu kabangsratan

Di hiji lembur keur usum-usumna nu kabangsatan. Loba warga nu geus kaleungitan mangrupaning barang-barang ti imahna. Pikeun ngungkulan ieu masalah RT di éta lembuar maréntahkeun ka warga-wargana pangpangna mah lalaki pikeun ngalaksanakeun deui kagiatan ngajaga lembaur babarengan ku cara ngaronda. Harita kacaritakeun di pos Ronda…

download we nya di handap

NGARONDA naskah drama

10 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | | 2 Komentar

sempalan carpon

n……………………………………………. “ kumaha nya euy?” “ ari urang mah teu bisa nangtukeun,kudu milih nu mana. ngan ari ceuk urang mah bisa waé gogoda éta téh” Iwan ngajawab. “ urang gé sabenerna mah sok rajeun mikir ka lebah dinya, sarta ngusahakeun pikeun mopohokeun manéhna. Tapi éta téh da ngan sakeudeung, inget deui inget deui ka dituna mah. Ti mimiti nempo gé da karasa geus aya nu béda. beungeutna mah teu sabaraha geulis, loba nu leuwih geulis, tapi duka kumaha da asa resep nempokeunana téh, teu matak bosen. sipatna ogé matak pikaresepuen pisan ceuk urang mah. Urang mah nu teu bisa poho téh kana sorana, dédéngeueun pisan. Ieu mah duka urang nu géér duka kumaha ngan urang mah ngarasa manéhna gé aya rasa. Manéhna gé ngarasa sok diperhatikeun ku urang.“ “ ari sikep manéh kumaha ka manéhna?” Iwan malah nanya “ puguh nyéta urang téh sok api-api teu nempo mun rajeun teu kahaja panggih gé. Sok sieun apaleun urang merhatikeun waé. Sieun apaleun urang resepeun.” “ naha bet sieun?da ari rasa resep, nyaah, cinta mah hak sakabéh jalma” ceuk Iwan Saré téh rada peuting harita mah, jam 12 kakara saré. Kapikiran waé tuda. Beuki lila téh asa beuki kapikiran. Sakapeung sok dibanding-banding jeung Santi, asa loba unggulna manéhna mah. Sok kaduhung sakapeung mah naha baheula bet rurusuhan jangji rék serius jeung Santi. Da atuh baheula téh keur bener-bener butuh ku nu ngadukung, butuh batur ngobrol, curhat. Keur riuet pisan nyusun skripsi baheula téh. …………………..

10 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar

panata acara

PANATA ACARA

1. Bubuka

Meletékna srangéngé dipapag ku ricitna sora manuk nu patémbalan jeung papada baturna. Ngeclakna cai ibun tina dangdaunan nu maseuhan  alam dunya. Samméhna sora hayam jago kongkorongok disambung ku sora suci nu ngagero sadaya manusa pikeun babakti kanu maha suci. Mungguh éndah alam dunya. Subhanalloh…  hatur nuhun gusti.. Tos teu kaetang nikmat ti gusti anu parantos ku uarng katampi, moal kaétang.Sadaya puja puji mung kagungan mantenna, mung payus kasanggakeun ka gusti nu maha suci Alloh SWT. Solawat sinareng salam mugia salawasna ngocor ngaolontor ka jungjunan uran sadaya, kangjeng nabi Muhamad SAW.

Bapa…. Anu ku sim kuring di pi hormat…

2. Ngahturkeun nuhun ka hadirin

Salaku panata acara sim kuring ngahaturkeun wilujeng sumping ka para tamu uleman, utamina bapa….. bpa ….., bapa/ibu……, ogé teu hilap ka ibu miwah bapa anu janten sepuh murid, sareng teu hilap ……

3. Nepikeun pamaksudan

Sakumaha anu paranos kauinga ku sadayana yén ieu acara téh taya sanés kanggo ngébréhkeun kabingah réhna sadya murid parantos lulus kalawan nyugemakeun…….

4. Sanduk-sanduk

Dina ieu kasempetan ogé sim kuring seja nyuhunkeun dihapunten ka sadaya nu hadir boh blih dina panampianana kirang nyugemakeun……..

5. Macakeun rutuyan acara

Hadiirn nu dipihormat, runtuyan acara paturay tineung ieu dianatwisna

–          Bubuka

–          Laporan ti pupuhu calagara

–          Kedal ucap pamungkas ti wawakil wisudawan

–          Pamapag ti ….

–          Pamapag ti …

–          Do’a

–          Ngangkalungan wisudawan

–          Seni..

6. Ngahaturanan nyarita

Kanggo acara saljengna nya éta laporan ….., ka …. Dihaturanan..

Hal nu perlu diperhatikeun

1. Pasemon

2. Diksi/pilihan kecap

–          Undak usuk

–          Purwakanti

–          Babasan paribasa

3. Lentong/intonasi

4. Lafal

10 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar

wawancara bahan ajar

Komunikasi lisan dua arah dina wangun tanya jawab, pikeun meunangkeun informasi ngeunaan tujuan nu geus ditangtukeun saméméhna.

Léngkah-léngkah wawancara:

(1)   nataharkeun strategi-strategi: pedoman wawancara/pertanyaan

a. Persiapan teknis. (alat perekam, alat komunikasi, alat tulis jsb.)

b. Persiapan non teknis:

– pangaweruh ngeunaan topic wawancara

– profil umum (karakter) nara sumber

– kaparigelan ngawawancara

– etika wawancara

– perjanjian dengan nara `sumber.

– pertanyaan sacara runtut ( dari hal yang umum ke khusus atau

sebaliknya).

(2) ngalaksanakeun wawancara : sasadu,nanya idéntitas,pertanyaan inti,ngahatutkeun nuhun jeung pamit

(3) ngukur hasil/déskripsi hasil. : berita/deskripsi Baca lebih lanjut

10 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar

conto notula rapat jeung surat uleman

Wangenana rapat: Kagiatan babadamian dina hiji organisasi pikeun mutuskeun hiji pasualan

Tatahar rapat: Tujuan,pamilon,uleman,tempat,daftar acara,materi rapat,alat/bahan,notula

Lumangsungna rapat: Bubuka,nataan materi,medar materi,diskusi/sawala,tutup

Notula Rapat (conto)

Judul Rapat       : rapat Imtihan madrasah Cilondok

Dinten, ping       : rebo, 15 Septeber 2010

Waktu                   : tabuh 19.30

Pimpinan rapat : ………………………………..

Ringkesan rapat:

 1. Rencana kagiatan
 2. jenis kagiatan (pinton wewesén,pangaosan,lomba,hiburan,maén rebutan)
 3. waktu kagiatan: sabtu-minggu, 25-26 September 2010
 4. Rarancang anggaran

–          Panggung (Rp.500.000)

–          Dekorasi (Rp. 100.000)

–          Sound system (Rp. 350.000)

–          Pangaosan (Rp. 500.000)

–          Lomba (Rp. 250.000)

–          Hiburan (Rp. 800.000)

–          Konsumsi (Rp. 600.000)

–          Lain-lain (Rp. 300.000)

5. Sumber dana

Sumber dana:

–          Sumbangan pemuda (jumlahna gumantung kamampuhan)

 1. Rp. 75.000
 2. Rp. 50.000
 3. Rp. 35.000
 4. Rp. 20.000

–          Sumbangan sepuh murangkaih (diurus ku pimpinan madasah)

–          donatur (kuwu,camat,anggota DPRD)

6. Pembagian tugas

 1. acara
 2. dana
 3. ….

Pimpinan Rapat

…………………………

Notulen

…………………

conto notula rapat tiasa di download di handap

materi rapat

10 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | | Tinggalkan komentar

ka sawah

KA SAWAH YU AH…

“jang, bapa mah rék ka sawah rék babut. Kadé mun aya nu néangan bapa béjakeun wé bapa keuw di sawah.”. saliwat mah éta kalimah biasa waé, euweuh masalah. Tapi lamun ku urang diimeutan, aya hiji kecap nu kawilang rada ahéng nya éta kecap babut. Ari babut téh naon atuh?cobaan geura tanyakeun ka barudak sakola SMAN I singaparna, naon ari babut téh jang?kalolobaanna mah tangtu gideug tandaning teu apal. Istilah-istilah sapertibabut, tandur, dibuat, ngawuluku, ngagaru, ngararata, tebar, naplak atawa nyaplak, ngarambét, gacong, jeung sajabana kiwari mah asa geus langka kadéngé pangpangna pikeun barudak ngora. Barudak ngora ayeuna mah leuwih apal kan facebook,download,online,browsing,chatting, jeung sajabana. Hade sabenerna mah apal kana nu kararitu (online jsb) téh. Urang ulah katingaleun teuing ku batur. Aksés informasi sarta kamajuan teknologi kudu terus di update ku urang.

Urang téh urang sunda. Lahir jeung hirup di tatar sunda, nyarita ku basa sunda, sarta ngajadikeun budaya sunda salaku salasahiji tatapakan atawa tetekon dina kahirupan sapopoé. Da geuining ari budaya urang diaku jeung direbut ku batur mah,réang disarada :”kita harus menjaga budaya kita, batik itu budaya kita, lagu rasa sayange itu peninggalan leluhur kita, angklung itu milik kita”. Ari embung direbut ku batur nya jaga atuh ku urang.

Budaya téh miboga sababraha wujud. Salasahijina nya éta system pakasaban. Tah ku alatan urang téh urang Sunda, system pakasaban nu utamana nya éta tatanén (pertanian). Dina melak pare di sawah loba istilah-istilah nu sok dipaké diantarana:

ü  Ngawuluku

ü  Ngagaru

ü  Ngararata

ü  Tebar

ü  Babut

ü  Naplak/nyaplak

ü  Tandur

ü  Ngarambét

ü  Dibuat

ü  Gacong

ü  Jrrd

Wangenan istilah-istilah baris nyusul di posting

10 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | Tinggalkan komentar

kecap panganteur

kecap panganteur

http://manuskripkesunyian.wordpress.com

Dina basa Sunda aya nu disebut Kecap Panganteur. Kecap panganteur aya dua: aya kecap panganteur pagawéan, aya kecap panganteur kaayaan. Kecap panganteur teh gunana pikeun ngantebkeun caritaan. Geura titenan ieu kecap-kecap panganteur di handap.

am dahar
barakatak seuri
bek dahar
beledug bitu
belenyéh/nyéh imut
beleték peupeus
beletok potong
belewer malédog
beretek/berebet lumpat
berewek soek/ soeh
biur ngapung
blak nangkarak
blok bahe
blug labuh
bluk nangkuban
bray beunta
bray beurang
bray caang
bray muka
breg hujan
brus mandi
bus asup
burusut ngising
cat unggah
celengkeung ngomong/ nyarita
celengok nyium
cep tiis
cer kiih
ceuleukeuteuk seuri
cikikik seuri
clak tumpak
cleng ngacleng
clik murag (barang anu leutik)
cong nyembah
crot nyiduh
deker dahar
deker digawé
dug saré
eureuleu teurab
gampleng nampiling
gantawang nyarékan
gap nyagap
gaplok nyabok
gedig indit
gejebur kana cai
gék diuk
geleber hiber
geleser maju
gewewek ngégél
gok paamprok
golédag ngedeng
habek neunggeul
hing ceurik
jedak diadu
jeduk tidagor
jegug sora anjing
jegur sora marieum
jentréng kacapi
jep jempe
jep jempling
jeprut pegat
jleng luncat
jol (torojol) datang
jrut turun
jung nangtung
kecebuk sora cai
kecemplung kana sumur
kécéwér/wér/cer kiih
kérésék sora daun
kepluk murag
kerewek nyekel
ketruk sora sapatu
kop nyokot
kuniang hudang
lar ngaliwat
lat poho
leguk nginum
laek neureuy
lek neureuy
leos indit
lep teuleum
les leungit
luk tungkul
nging (ngeng)
ceurik
nyah beunta
nyeh imut
nyel ambek
nyot
ngenyot
nyot udud
orolo utah
paralak hujan
pédénghél keuheul
peledek bau hitut
pelenyun udud
pes pareum
pleng ambleng
plong ngemplong
pluk murag
pok ngomong
prung ngamimitian
pudigdig ambek
rap dibaju
reg eureuin
regot (rot) nginum
rekét sora panto
réngkénék ngigel
rep tiis/ jempe
reup
poek
reup sare
rob
ngarogrog
rup dirungkupan
sebrut narajang
sedut/ dut hitut
segruk ceurik
seguk sora kolécér
semprung pegat
sirinting/ sirintil nyampeurkeun
sruk-srék sora ragaji
térékél naék
trét nulis
trong kohkol
http://manuskripkesunyian.wordpress.com

10 Maret 2011 Posted by | Basa Sunda | | 4 Komentar